Odluka o određivanju službenika za informiranje - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

Odluka o određivanju službenika za informiranje

DOKUMENTI > Pristup informacijama


    
 Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 173/03) i članka 25. Statuta Općine Donji Kraljevec (»Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/01), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 13.  sjednici održanoj 15.12.2006.  godine donosi


ODLUKU o određivanju službenika za informiranjeČlanak 1.


      ODREĐUJE SE Silvija Habuš
, administrativni referent Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.


      Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:
-rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,
-obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
-unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
-osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija i
-poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.


      Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Donji Kraljevec.
      Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu: Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, 40320 Donji Kraljevec  ili se može dostaviti neposredno u prostorije Općine na istoj adresi.
      Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj: 040/655-126, 655-281, tako da će se o tom zahtjevu sastaviti službena zabilješka.

Članak 4.


      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Međimurske županije».


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC


  KLASA: 021/06-02/40                  
  URBROJ: 2109-06-06-01                             
  Donji Kraljevec,15.12.2006.
                                                                        

PREDSJEDNIK Općinskog vijeća:  Ivan Markati


 
tumblr analytics
Back to content | Back to main menu