Odluka o ustrojstvu kataloga informacija - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

Odluka o ustrojstvu kataloga informacija

DOKUMENTI > Pristup informacijama

      
Na osnovu članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03.) i članka 25. Statuta Općine Donji Kraljevec (»Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/01), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 13.  sjednici održanoj 15.12.2006.  godine donosi

ODLUKU o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Donji KraljevecČlanak 1.


      Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Donji Kraljevec, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.


      Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Općine Donji Kraljevec koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.


      Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Članak 4.


      Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po stranici.
      Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtjeva pristup informaciji uvidom u dokumente koji su nastali prije 1993. godine dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 kuna za svaki pojedini dokument.

Članak 5.


      Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa Općine Donji Kraljevec broj 2392007-1808200002, poziv na broj: 22 7803 - JMBG (za fizičke osobe) i 21 7803 - MB (za pravne osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.


      Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC


  KLASA: 021-05/06-02/41                  
  URBROJ: 2109-06-06-01                             
  Donji Kraljevec, 15.12.2006.
                             

PREDSJEDNIK Općinskog vijeća  Ivan Markati

 
tumblr analytics
Back to content | Back to main menu