Odluke II - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

Odluke II

SJEDNICE


ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU PRE-KOM D.O.O. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2013.GODININa temelju stavka 7. članka 100. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09 i 55/11) i Odluke o izradi II. Izmjene i dopune DPU dijela gospodarske (industrijske) zone Sjever u Donjem Kraljevcu (Sl.glasnik Međimurske županije br. 8/11) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Sl. glasnik Međimurske županije br.10/09), Općinsko vijeće, na svojoj 17.sjednici, održanoj 22.07.2011. godine, donijelo je Odluku o donošenju II. Izmjene i dopune DPU dijela gospodarske (industrijske) zone Sjever u Donjem KraljevcuTemeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec ( Sl.gl. Međimurske županije br. 10/09), Općinsko vijeće Donji Kraljevec na svojoj 32. sjednici održanoj dana 10.04.2013.  godine, donijelo je slijedeću:ODLUKU O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC – CILJANA IZMJENA
  (Sl. gl. Međimurske županije br. 3/04, ispr.11/04, 10/06, 12/08 i 9/11)Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN» br. 76/07 i 38/09.) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 15. sjednici održanoj dana 11.04.2011. godine, donijelo je ODLUKU O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE DPU DIJELA GOSPODARSKE (INDUSTRIJSKE) ZONE SJEVER U DONJEM KRALJEVCU
  (Sl. gl. Međ. žup. br. 3/03 i 5/06)


Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07. i 38/09) i članka  32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Sl.gl.Međ.žup.br. 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 9. sjednici održanoj dana 11.06.2010. godine, donijelo je slijedeću:ODLUKU O IZRADI IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE U HODOŠANU (Sl. gl. Međimurske županije br. 12/09)


Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN» br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/1) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 32. sjednici održanoj dana 10.04.2013. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZAPADNOG DIJELA GOSPODARSKE (INDUSTRIJSKE) ZONE DONJEM KRALJEVCU (Sl.gl.Međ.žup.br. 8/11)


Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN» br. 76/07 i 38/09.) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 15. sjednici održanoj dana 11.04.2011. godine, donijelo je ODLUKU O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZAPADNOG DIJELA GOSPODARSKE (INDUSTRIJSKE) ZONE DONJEM KRALJEVCU
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 55/12) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj  10/09, Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 20. sjednici održanoj 20.06. 2012. donijelo je:ODLUKU O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE „ISTOK“ U DONJEM KRALJEVCU  


Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na  26.sjednici održanoj dana 30.07.2012. godine, donijelo je ODLUKU O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA NA UGLU ULICA GORNJI KRAJ I LUDBREŠKE U DONJEM KRALJEVCU
Na temelju članka 30. St.5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36*95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) te članka 32. Statuta Općine DonjiKraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 6. sjednici održanoj 21.03.2014. donosi:

ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2013. Godinu
Na temeljučlanka 30. st.5. Zakona o komunalnomgospodarstvu (NN 36*95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) tečlanka 32. StatutaOpćineDonjiKraljevec (SlužbeniglasnikMeđimurskežupanijebroj 6/13 i 10/13), OpćinskovijećeOpćineDonjiKraljevec na svojoj 6. sjedniciodržanoj 21.03.2014. donosi: ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevecza 2013. Godinu
Temeljem članka 28., 29. i 29a. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnikMeđimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 6. sjednici održanoj dana 21.03.2014. godine, donijelo je ODLUKU usvajanje Plana zaštite i spašavanja Općine Donji Kraljevec i Plana civilne zaštite Općine Donji Kraljevec
Temeljem članka 6. St.1.Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11), članka 7. Odluke o uvjetima i postupku natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 18/11) ičlanka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» br.6/13 i 10/13.) načelnik Općine Donji Kraljevecdana 04.04.2013. godine, donosi ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Donji Kraljevec u Donjem Hrašćanu u Društvenom domu;

Temeljem članka 4. st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN /95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 06/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 5. sjednici održanoj 16.12.2013. godine donosi
Odluku o  povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti pogrebnih poslova
Na temelju članka 26-27. Zakona o koncesijama («Narodne novine» br.143/12 ) te Zapisnika o pregledu i ocjeni  u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj  nabave KON -01/13, broj poziva  na nadmetanje iz EOJN; 2013/S 01K-0090808 i 2013/S 01K-0093540  i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/13 i 10/13.), općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 5. sjednici održanoj dana 16.12.2013. donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine Donji KraljevecNa temelju članka 26-27. Zakona o koncesijama («Narodne novine» br.143/12 ) te Zapisnika o pregledu i ocjeni  u otvorenom postupku javne nabave,KLASA: 363-01/13-01/126, URBROJ: 2109-06-13-07 od 09.12.2013., evidencijski broj  nabave KON-01/13,  broj poziva za nadmetanje iz EOJN-2013/S 01K-0092712)  i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/13 i 10/13.), općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 5. sjednici održanoj dana 16.12.2013.godine donosi
ODLUKU o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih i fekalnih voda na području Općine Donji Kraljevec
Temeljem članka 15. st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 06/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donosi ODLUKU o komunalnim djelatnostima Općine Donji Kraljevec koje se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslovaTemeljem članka 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donosi
ODLUKU o komunalnim djelatnostima Općine Donji Kraljevec  koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom gospodarsvu (NN broj:26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 I 144/12), i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec (“Službeni glasnik Medimurske županije” broj: 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine D. Kraljevec na 6. sjednici održanoj dana 21.03.2014. godine donijelo je
ODLUKU o II  Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Donji Kraljevec


Na temelju članka 100., stavka 7., Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/09 ) i Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja na uglu ulica Gornji Kraj i Ludbreške u Donjem Kraljevcu (Službeni glasnik Međimurske županije broj 8/12), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 32. sjednici održanoj 10.04.2013. godine, donijelo je: ODLUKU o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela naselja na uglu ulica Gornji Kraj i Ludbreške u Donjem Kraljevcu
Temeljem članka 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 6. sjednici održanoj 21.03.2014. godine donosi ODLUKU o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Donji Kraljevec  koje se obavljajuna temelju ugovora o koncesiji
Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,153/09,  49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)), ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (*Službeni glasnik Međimurske županije* br. 6/13.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 3.sjednici održanoj dana 03.07.2013. donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11 i 144/12 ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (*Službeni glasnik Međimurske županije* br. 10/09.) Općinsko vijeće Donji Kraljevec , na svojoj 31.sjednici održanoj dana 14.03.2013. donijelo je  ODLUKU IV  IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSUTemeljem članka 15. st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 06/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 6. sjednici održanoj 21.03.2014. godine donosi ODLUKU o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Donji Kraljevec  koje se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
tumblr analytics
Back to content | Back to main menu