Odluke sa sjednice OV - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

Odluke sa sjednice OV

SJEDNICETemeljem članka 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donosi
ODLUKU o komunalnim djelatnostima Općine Donji Kraljevec  koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesijiTemeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,153/09,  49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)), ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (*Službeni glasnik Međimurske županije* br. 6/13, 10/13.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 4.sjednici održanoj dana 20.09.2013. donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Temeljem članka 15. st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 06/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donosi
ODLUKU o komunalnim djelatnostima Općine Donji Kraljevec  koje se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
Temeljem članka 108 i 109. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12),
te članka 32. i 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Donji Kraljevec na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donosi
OBRAČUN PRORAČUNA I. OPĆI DIO
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09., 150/11. i 144/12.) a u svezi članka 54. Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 144/12.) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» 6/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 3. sjednici  održanoj 03.07.2013. godine donosi
ODLUKU o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), a u svezi članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 144/12.)  te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 3. sjednici održanoj 03.07.2013. godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Na temelju članka 8. stavka 1.  Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07 ) i članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec ("Službeni glasnik", broj 9/08), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec raspisuje
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec


obrazac -  savjet mladih

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće je na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donijelo ODLUKU o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće je na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donijelo ODLUKU o izboru i imenovanju predsjednika i članova Komisije za provođenje natječaja za prodaju nekretnina

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće je na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donijelo ODLUKU o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za Proračun

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće je na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donijelo ODLUKU o izboru i imenovanju predsjednika i članova Komisije za popis imovine  


Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće je na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donijelo ODLUKU o izboru i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće je na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donijelo ODLUKU o izboru i imenovanju predsjednika i članova  Komisije za procjenu nekretnina

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće je na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donijelo ODLUKU o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće je na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donijelo ODLUKU o izboru i imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće je na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donijelo ODLUKU o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za sport

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće je na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donijelo ODLUKU o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (»Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13) i članka 7., st. 1.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 9/08), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 20.09.2013. godine donijelo je ODLUKU o razrješenju članova Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec
Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11 i 144/12 ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (*Službeni glasnik Međimurske županije* br. 10/09.) Općinsko vijeće Donji Kraljevec , na svojoj 31.sjednici održanoj dana 14.03.2013. donijelo je  ODLUKU IV  IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE DONJI KRALJEVECTemeljem članka 30. stavka 5.Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 / 90/11)i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.10/09.), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 31. sjednici održanoj dana 14.03.2013.g.donosi IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2012.GODINU
Temeljem čl. 11. st. 4. Zakona o otpadu (NN RH 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08i 87/09.), čl. 3. st. 6 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03– proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12.), Plana gospodarenja otpadom Općine  Donji Kraljevec i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" br.  10/09.), Općinsko  vijeće Općine Donji Kraljevec je na svojoj 31. sjednici održanoj dana 14.03.2013. godine, prihvatilo je IZVJEŠĆE O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2012.GODINI

Temeljem članka 28., 29. i 29a. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnikMeđimurske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 31. sjednici održanoj dana 14.03.2013. godine, donijelo je
ODLUKU o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Donji Kraljevec i Plana civilne zaštite Općine Donji KraljevecNa temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 31. sjednici održanoj dana  14.03.2013.g. donijelo je
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2012.godinu

Temeljem članka 76. Zakona o športu («Narodne novine», broj 71/06) i Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik MŢ 10/09) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 28. sjednici održanoj 06.12.2012. godine, donosi IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u športu.Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90 i 27/93) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09, Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na 28. sjednici održanoj 06.12.2012. godine, donijelo je PROGRAM javnih potreba u kulturi općine Donji Kraljevec za 2013. godinu
Temeljem članka 76. Zakona o športu («Narodne novine», broj 71/06) i clanka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik MŢ 10/09) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 28 sjednici održanoj 06.12.2012. godine, donijelo je PROGRAM javnih potreba u športu Općine Donji Kraljevec za 2013. godinu

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJI KRALJEVEC


Temeljem članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (NN RH 135/06), članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 129/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 33. Prekršajnog zakona (NN RH 107/07) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec je na svojoj 27. sjednici održanoj 17.09. 2012., donijelo ODLUKU o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Donji Kraljevec.
Na temelju članka 10. stavka 1.,3., 4. i 5. Zakona o trgovini (« Narodne novine » 87/08., 96/08., 116/08., 76/09-OUSRH i 114/11. ), te odredbi članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («  Službeni glasnik Međimurske županije « broj 10/09), Općinsko vijeće Donji Kraljevec na 23.sjednici održanoj dana  12.03.2012. godine donijelo je ODLUKU
o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Donji KraljevecNa temelju članka 7. Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina komunalne vodne građevine ( NN RH br. 109/11 ) te čl. 32. Statuta Općine Donji Kraljevec ( «Službeni glasnik Međimurske županije» br. 10/09 ), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj sjednici donijelo je  Izmjene i dopune ODLUKE o priključenju na komunalne vodne građevine
Na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine» br. 79/07, 125/07-ispravak, 79/09 i 89/09-ispravak) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 10/09.), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 23.sjednici održanoj 12.03.2012. godine, donijelo je ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Savjeta potrošača javnih usluga Općine Donji Kraljevec
Na temelju članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik“ Međimurske županije 10/09 ), a u svezi s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine", br. 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine", br. 78/11), načelnik Općine Donji Kraljevec donosi
PROCEDURU
ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U OPĆINI DONJI KRALJEVEC i PROCEDURU   STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

Na temelju članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09) Općinsko vijeće Donji Kraljevec na 25. sjednici održanoj 20.06.2012.g. donijelo je ODLUKU  
 o osnivanju Lokalne akcijske grupe „MEĐIMURJE DONJE“

Na temelju članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09) Općinsko vijeće Donji Kraljevec na 25. sjednici održanoj20.06.2012.g. donijelo je
ODLUKU  o održavanju 7. Međunarodnog voćarskog sajma


Temeljem članka 76. Zakona o športu («Narodne novine», broj 71/06) i Statuta Općine Donji Kraljevec («Sluţbeni glasnik MŢ 10/09) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 21. sjednici održanoj 22.12.2011. godine, donosi
1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA javnih potreba u športu Općine Donji Kraljevec za 2011. godinu (PROGRAM)
Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90 i 27/93) i Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik MeCimurske županije» broj 10/09, Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na 21. sjednici održanoj 22.12.2011. godine, donosi
1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA javnih potreba u kulturi općine Donji Kraljevec za 2011. godinu (PROGRAM)

Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90 i 27/93) i clanka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09, Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na 21. sjednici održanoj 22.12.2011. godine, donijelo je
PROGRAM   javnih potreba u kulturi općine Donji Kraljevec za 2012. godinu

Temeljem clanka 76. Zakona o športu («Narodne novine», broj 71/06) i clanka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik MŢ 10/09) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 21. sjednici održanoj 22.12.2011. godine, donijelo je PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Donji Kraljevec za 2012. godinu.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("NN" br. 87/08) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec, Općinsko vijeće Donji Kraljevec na 21. sjednici održanoj 22.12.2011. donosi
PRORAČUN

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("NN" br. 87/08) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec, Općinsko vijeće Donji Kraljevec na 21. sjednici održanoj 22.12.2011. donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“br.174/04 i 79/07,   38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik  Međimurske županija“ br.10/09),Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj  20.sjednici održanoj dana 16.12.2011.godine donosi
ANALIZU STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U
OPĆINI DONJI KRALJEVEC ZA 2011.GODINU

Temeljem èlanka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-proèišæeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,153/09 i 49/11 ) i èlanka 32. Statuta Opæine Donji Kraljevec (*Službeni glasnik Meðimurske županije* br. 10/09.) Opæinsko vijeæe Donji Kraljevec , na svojoj 17.sjednici održanoj dana 22.07.2011. donijelo je  ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSUTemeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu
( NN 26/03-proèišæeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11)i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( * Službeni glasnik * Međimurske županije br.10/09.) Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22.12. 2011.g.donosi ODLUKU O IZMJENAMA  I DOPUNAMA PROGRAMA GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2011. godini na području Općine Donji Kraljevec
Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 10/09) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 19. sjednici, održanoj 11.11.2011.godine, donijelo je ODLUKU o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
Temeljem članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 18.sjednici održanoj dana 03.10. 2011.godine, donosi ODLUKU o nerazvrstanim cestamaNa temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ( NN 26/11) i članka 32. Statuta Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 10/09) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 20. sjednici održanoj 16.12.2011. donijelo je ODLUKU o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Donji Kraljevec ima udjele odnosno dionice
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. stavak 1. alineja 3. Statuta Općine Donji Kraljevec (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 18. sjednici održanoj 03.10.2011. godine,  donosi  ODLUKU O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Na temelju članka 35.točka 4. u svezi s člankom 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 03.10. 2011.godine, donijelo je ODLUKU o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji KraljevecNa temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 21.sjednici održanoj dana god. donijelo je IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2011.g.Na temelju članka 23. Zakona o javnoj nabavi (NN  110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 21.sjednici održanoj dana god. donijelo je PLAN NABAVE za 2012.g.
Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-proèišæeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11)i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.10/09.), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22.12.2011.g.donosi PROGRAM GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUREza jednogodišnje kalendarsko razdoblje (2012.g.)
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 21. sjednici održanoj dana  22.12. 2011.g. donijelo je
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2012.godinu

Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09., 127/10) .) članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec  („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 20. sjednici održanoj dana 16.12.2011.godine, donijelo je SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2012. GODINU

tumblr analytics
Back to content | Back to main menu