ODLUKE - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

ODLUKE

SJEDNICE

ODLUKE
Na temelju članka 10. stavka 1.,3., 4. i 5. Zakona o trgovini (« Narodne novine » 87/08., 96/08., 116/08., 76/09-OUSRH i 114/11. ), te odredbi članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («  Službeni glasnik Međimurske županije « broj 10/09), Općinsko vijeće Donji Kraljevec na 23.sjednici održanoj dana  12.03.2012. godine donijelo je ODLUKU o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Donji Kraljevec
Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara ( NN broj 58/93  i 33/05) , članka 3. stavak 1. točke 10. te članka 11. do 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( NN broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38,09, 79/09 ) te članka  32. Statuta Općine Donji Kraljevec ( Službeni glasnik Međimurske županije 10/09 ), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 9. sjednici dana 11.06.2010. donijelo je slijedeću ODLUKU o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec


Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara ( NN broj 92/10) , članka 3. stavka 1. točke 10., te članaka 11. do 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( NN broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38,09, 79/09, 153/09 i 49/11 ), te članka  32. Statuta Općine Donji Kraljevec ( Službeni glasnik Međimurske županije 10/09 ), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 24. sjednici dana 16.04.2012. donijelo je slijedeću Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec
Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» broj 138/06) i članka 25. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/01.), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 18. sjednici održanoj  09.07.2007. godine, donosi ODLUKU O UGOSTITELJSKOJ  DJELATNOSTI
Temeljem članka 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donosi
ODLUKU o komunalnim djelatnostima Općine Donji Kraljevec  koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,153/09,  49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)), ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (*Službeni glasnik Međimurske županije* br. 6/13, 10/13.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 4.sjednici održanoj dana 20.09.2013. donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Temeljem članka 15. st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 06/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 4. sjednici održanoj 20.09.2013. godine donosi ODLUKU o komunalnim djelatnostima Općine Donji Kraljevec  koje se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) te Zaključka o otvaranju javne rasprave Općinskog načelnika (Klasa: 350-01/13-01/2, Urbroj: 2109-06-13-42) od 25.07.2013., Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec OBJAVLJUJE OGLAS
o otvaranju javne rasprave na prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec – ciljana izmjena (Sl.gl.Međ.žup.br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08 i 9/11)ZAVRŠNO FINANCIJSKO ZVJEŠĆE
  O UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA 2013. GODINE- Na temelju članka 100., stavka 7., Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/09 ) i Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja na uglu ulica Gornji Kraj i Ludbreške u Donjem Kraljevcu (Službeni glasnik Međimurske županije broj 8/12), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 32. sjednici održanoj 10.04.2013. godine, donijelo je:

ODLUKU

o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela naselja na uglu ulica Gornji Kraj i Ludbreške u Donjem Kraljevcu- Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN» br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/1) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 32. sjednici održanoj dana 10.04.2013. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZAPADNOG DIJELA GOSPODARSKE (INDUSTRIJSKE) ZONE DONJEM KRALJEVCU (Sl.gl.Međ.žup.br. 8/11)

- Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec ( Sl.gl. Međimurske županije br. 10/09), Općinsko vijeće Donji Kraljevec na svojoj 32. sjednici održanoj dana 10.04.2013.  godine, donijelo je slijedeću:

ODLUKU

O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC – CILJANA IZMJENA
(Sl. gl. Međimurske županije br. 3/04, ispr.11/04, 10/06, 12/08 i 9/11)
- Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,153/09,  49/11, 84/11, 90/11 i /12)), ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (*Službeni glasnik Međimurske županije* br. 6/13.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 3.sjednici održanoj dana 03.07.2013. donijelo je         

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSUNa temelju članka 100., stavka 7., Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/09 ) i Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja stambene zone „Istok“ u Donjem Kraljevcu (Službeni glasnik Međimurske županije broj 7/12), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 29. sjednici održanoj 20.12.2012.godine, donijelo je:

ODLUKU o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone „Istok“ u Donjem KraljevcuOGLAS o otvaranju javne rasprave na prijedlog Detaljnog plana uređenja dijela naselja na uglu ulica Gornji kraj i Ludbreške u Donjem Kraljevcu
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2013. GODINUPROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2013.godinu


ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2012.godinuODLUKA  O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za jednogodišnje kalendarsko razdoblje (2012.g.)PROGRAM GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za jednogodišnje kalendarsko razdoblje (2013.g.)


Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 28.sjednici održanoj dana god. donijelo je PLAN NABAVE za 2013.g.Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 28.sjednici održanoj dana god. donijelo je IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2012.g.Na temelju članka 22-24. Zakona o koncesijama («Narodne novine» br.125/08 ) te Zapisnika o pregledu i ocjeni  u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj  nabave MV 1/2012, broj objave 816 (NN 77/12)  i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 10/09.), općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 27. sjednici održanoj dana 17.09.2012.donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Donji KraljevecNa temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“br.174/04 i 79/07,   38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županija“ br.10/09),Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj  29.sjednici održanoj dana 20.12.2012.godine donosi ANALIZU STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U OPĆINI DONJI KRALJEVEC ZA 2012.GODINU
PLAN
gospodarenja otpadom


ODLUKA
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Donji KraljevecIzmjene i dopune ODLUKE o priključenju na komunalne vodne građevine

ODLUKA
o osnivanju i imenovanju Savjeta potrošača javnih usluga Općine Donji Kraljevec


ODLUKA
o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Donji Kraljevec

ODLUKA
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Donji Kraljevec za 2010.godinu

ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Donji Kraljevec za 2010.godinu

ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010.godinu

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.g.

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2010.g.

IZVJEŠĆE  O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2010.godinu

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI


ODLUKA O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE ZA OPĆINU DONJI KRALJEVEC


ODLUKA o prodaji građevinskog zemljišta

IZMJENA I DOPUNA
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


______________________________________________________________________________________________________ODLUKA
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

PRAVILNIK
o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec

PRAVILNIK
o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Donji Kraljevec

SUMARNI POPIS
 ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA Općine Donji Kraljevec 1993. – 2010.

PROGRAM
GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za jednogodišnje kalendarsko razdoblje

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2011.godinu

______________________________________________________________________________________________________


ODLUKA
   - o broju i visini studentskih stipendija u 2011. godini

Obrasci prijave podižu se u Opæini Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52D
ili na web stranici: www.donjikraljevec.hr/obrazac stipendija.pdf .

______________________________________________________________________________________________________


ODLUKA
   - o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec


______________________________________________________________________________________________________

ODLUKA    - o održavanju 5. Međunarodnog sajma voćarstva

ODLUKA
    - o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu


ZAKLJUČAK  - o provođenju natječaja za gradnju pročistača otpadnih voda u Donjem Kraljevcu______________________________________________________________________________________________________


ODLUKA  - Zapisnik o izvršenom popisu imovine

_______________________________________________________________________________________________________


IZVJEŠÆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2009.godinu

IZVJEŠÆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAÐENJA objekata i ureðaja komunalne infrastrukture za 2009.g.

SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na podruèju Opæine Donji Kraljevec za 2010.godinu

ANALIZA stanja zaštite i spašavanja u Opæini Donji Kraljevec za 2009.godinu


_______________________________________________________________________________________________________ODLUKA
o povećanju ekonomske cijene dječjeg vrtića «Ftiček

ODLUKA
o davanju suglasnosti na Statut dječjeg vrtića «Ftiček»

SUGLASNOST
na Aneks Ugovora o kreditu broj PKL-03/07

ODLUKA
- Program rada i Proračun Centra dr. Rudolfa Steinera za 2010.godinu

ODLUKA
o prihvaćanju financijskog izvješća o poslovanju Centra dr. Rudolfa Steinera za 2009. godinu

ODLUKA
o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

ODLUKA
o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2010.godinu

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za jednogodišnje kalendarsko razdoblje (2010.g.)

JAVNA NABAVA


ODLUKA
o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Donji Kraljevec

Statutarna ODLUKA
o izboru članova vijeća mjesnih odbora

_______________________________________________________________________________________________________

ODLUKA o izboru članova vijeća mjesnih odbora


ODLUKA o kupnji traktora


 ODLUKA o dodjeli i visini naknada za novorođenu djecu


ODLUKA o sufinanciranju manifestacije općinskog fašnika u Hodošanu  


_______________________________________________________________________________________________________

 
ODLUKA o ovlasti za potpisivanje Ugovora za preuzimanje i zbrinjavanje gradevinskog otpada od građana općine Donji Kraljevec

 
ODLUKA o reviziji površina za komunalnu naknadu

 
ODLUKA o prihvačanju Izvješća o obavljenoj reviziji

 
ODLUKA o visini novčane naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama

 
ODLUKA o javnim priznanjima Općine Donji Kraljevec

 
ODLUKA o grbu Općine Donji Kraljevec

 
ODLUKA o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uredivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

 
ODLUKA o raspisivanju natječaja za prodaju radnog vozila

 
ODLUKA o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec  

 
ZAKLJUCAK o pisanju izvoda iz zapisnika


 ODLUKA o prihvačanju Izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01-30.06.2009.

ODLUKA o imenovanju Stoţera zaštite i spašavanja Općine Donji Kraljevec


ODLUKA o kupnji zemljišta


ODLUKA o određivanju potpisnika financijskih dokumenata Općine Donji Kraljevec


RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za raspisivanje i provođenje natječaja za    zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH


ODLUKA o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

ODLUKA  o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec


ODLUKA  o izboru predsjednika i članova  Odbora za izbor i imenovanje


ODLUKA o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

ODLUKA o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec


tumblr analytics
Back to content | Back to main menu