Poslovnik - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

Poslovnik

DOKUMENTI
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), a u svezi članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 144/12.) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“  br. 10/09.), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 32. sjednici održanoj 10.04.2013. godine, donijelo je POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» 10/09) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 7. sjednici održanoj 15.03.2010. godine, donijelo je ODLUKU o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji KraljevecPoslovnikom
se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad općinskog vijeća.


 
 
tumblr analytics
Back to content | Back to main menu