Statut - web stranica Općine Donji Kraljevec

Traži
Go to content

Main menu

Statut

USTANOVE > CENTAR DR. RUDOLF STEINER

Na temelju članka 54. Zakona o javnim ustanovama (Narodne novine broj 76/93), te članka 9. Sporazuma o osnivanju Centra dr. Rudolfa Steinera, Upravno vijeće Centra dr. Rudolfa Steinera na svojoj 1. sjednici održanoj 14.05.2008. donijelo je

STATUT
Centra  dr. Rudolfa SteineraI.     OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se uređuju slijedeća pitanja Centra dr. Rudolfa Steinera ( u daljnjem tekstu: Centar):
osnivanjei sjedištečat i znakpoložaji predstavljanjeustrojCentra i djelokrug njihova radanad zakonitošću rada Centrai financiranjeradaCentratajnapitanja vezana uz rad Centrarada Centra


Članak 2.

Centar je osnovan kao ustanova. Osnovan je Sporazumom o osnivanju Centra dr. Rudolfa Steinera KLASA: 612-01/07-03/4, UR. BROJ: 2109/1-03-07-04 od 7. prosinca 2007. godine i Dodatkom I. Sporazuma o osnivanju Centra dr. Rudolfa Steinera KLASA 612-01/07-03/4, UR.BROJ:2109/1-03-07-05 OD 17. ožujka 2008. godine.II.     NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST, PEČAT I ZNAK CENTRA

Članak 3.

Centar obavlja djelatnost za koju je osnovana, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:

Centar dr. Rudolfa Steinera.


 Naziv Centra mora biti istaknut na zgradi sjedišta Centra.

Članak 4.

Sjedište Centra je u Donjem Kraljevcu, Prvomajska 4.


Članak 5.

O promjeni naziva i promjeni sjedišta Centra odlučuju Županijska skupština Međimurske županije i Općinsko vijeće Donjeg Kraljevca (u daljnjem tekstu  - osnivači).


Članak 6.

Djelatnost Centra

organizacija stručnih seminara i predavanja iz područja biodinamičke proizvodnje hranesuradnje s međunarodnim institucijama na području biodinamičke proizvodnjeproizvodnje biodinamičke hranesuradnje s nadležnim ministarstvima, nevladinim udrugama građana i drugim organizacijama koje se bave sličnim područjima djelovanjastručne poduke iz područja biodinamičke proizvodnje hranećenje svjetskih trendova na području proizvodnje zdrave hrane

Članak 7.

Centar  ima pečat.
Pečat je krug promjera 30 milimetara, uz čiji gornji rub je naziv Centra: Centar dr.      Rudolfa Steinera, a uz donji rub je naziv sjedišta: Donji Kraljevec.
U sredini opisanog kruga je slika dr. Steinera.


Članak 8.

Centar  ima znak.


III.    PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE CENTRA

Članak 9.

 Centar je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova i registar ustanova koji vodi nadležno državno tijelo.


Članak 10.

 Centar posluje samostalno i obavlja djelatnost na način određen zakonom, Sporazumom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra.


Članak 11.

 Za obveze preuzete u pravnom prometu Centar odgovara cijelom svojom imovinom.

  Osnivači Centra solidarno i neograničeno odgovaraju za njegove obveze.


Članak 12.

 Centar ima jedinstveni žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.


IV.    UNUTARNJI USTROJ CENTRA

Članak 13.

 Centar se ustrojava kao jedinstvena ustrojstvena jedinica.

V.    TIJELA CENTRA

      1. Upravno vijeće

Članak 14.

 Centrom upravlja Upravno vijeće.

  Upravno vijeće ima 5 članova.

  Predsjednika i jednog člana Upravnog vijeća imenuje Županijska skupština
Međimurske županije (u daljnjem tekstu Županijska skupština). Potpredsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje Općinsko vijeće Donjeg Kraljevca. Mandat predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Upravnog vijeća traje četiri (4) godine.

  O visini naknade članovima Upravnog vijeća odlučuju Županijsko i Općinsko poglavarstvo.


Članak  15.

 Predsjednik, potpredsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su imenovani, ako:
sami zatraže razrješenje,ispunjavaju dužnosti predsjednika i člana učestalim nedolascima na sjednice Upravnog vijeća ili neizvršavanjem preuzetih obveza,sposobnost obnašanja dužnosti,ponašanjem povrijede ugled i dužnost koju obnašaju.

        
  Postupak za razrješenje člana prije isteka mandata može pokrenuti Predsjednik Upravnog vijeća ili najmanje četiri člana Upravnog vijeća.

   Prijedlog se dostavlja osnivačima  na odlučivanje.


Članak 16.

 Upravno vijeće uz suglasnost Županijskog i Općinskog poglavarstva donosi:
Statut Centra,šnji program rada,šnji financijski plan,o raspolaganju imovinom Centra u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna,o raspolaganju prihoda koji se mogu ostvariti u obavljanju djelatnosti Centraže promjene djelatnosti, ustroj i organizaciju rada Centra.Članak 17.

 Upravno vijeće samostalno obavlja slijedeće poslove:
predlaže godišnji program radaPravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra, Pravilnik o radu Centra i Poslovnik o radu Upravnog vijeća te ostale pravilnike, poslovnike i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Ustanove sukladno ukazanoj potrebi,čuje o raspolaganju imovinom Centra u vrijednosti od 10.000,00 do 100.000,00 kunađuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,že osnivaču promjenu djelatnosti,članove tijela koje osniva Upravno vijeće,osnivaču izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Centrai provodi javni natječaj temeljem kojeg se bira ravnatelj i daje prijedlog o kandidatu za ravnatelja,prijedlog ravnatelja odlučuje o izboru kandidata pri zapošljavanju u Centruravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnostičuje o pojedinim stručnim pitanjima vezanim uz rad Centra, sukladno nadležnostima i ovom Statutu,čuje o ostalim pitanjima predviđenim općim aktima Centra i zakonom.


Članak 18.

 Upravno vijeće radi na sjednicama.

  Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednicama prisutno više od polovice svih članova.

  Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova.


Članak 19.

 Poslovnikom o radu Upravnog vijeća pobliže se reguliraju pitanja vezana za rad Upravnog vijeća koja nisu uređena odredbama zakona, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.


Članak 20.

Upravno vijeće može osnivati povjerenstva i odbore radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.

    2. Ravnatelj

Članak 21.

 Ustanovu predstavlja, vodi i zastupa ravnatelj.

 Ravnatelj Centra ima ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar.

  Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu, u granicama svojih ovlasti, a sukladno propisima.


Članak 22.

 Ravnatelj obavlja slijedeće poslove:
organizira i vodi rad i poslovanje CentraCentar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima,postupak i daje prijedlog Upravnom vijeću o izboru kandidata pri zapošljavanju u Centru kada Upravno vijeće odlučuje o izboru kandidata,u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,brigu o čuvanju poslovne tajne,čuje o raspolaganju imovinom Centra do vrijednosti 10.000,00 kuna,mjere stegovne i materijalne odgovornosti zaposlenih.

 Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Centra.


Članak 23.

 Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće.

  Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće u skladu sa zakonom.
  Za ravnatelja Centra može biti imenovana osba koja ispunjava slijedeće uvjete: srednju,  višu ili visoku stručnu spremu društvenog usmjerenja ili druge struke vezane uz neposrednu djelatnost Centra i pet (5) godina rada u struci. Osoba mora posjedovati organizacijske sposobnosti, i  obavezno znanje jednog stranog jezika (njemački ili engleski).

  Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine, a ista se osoba po isteku mandata može ponovno imenovati za ravnatelja.


Članak 24.

 Ravnatelj može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan.
  
 Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja ako:
ravnatelj sam zatraži razrješenje, u skladu s Ugovorom o radu,okolnosti koje dovode do prestanka radnog odnosa po sili zakona,ne postupa po propisima ili općim aktima Centra, neosnovano ne izvršava odluke tijela Centra ili postupa protivno njima,svojim nesavjesnim radom prouzroči štetu Centru ili ako zanemaruje i nesavjesno obavlja svoju dužnost.

 Prije konačne odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.


Članak 25.

 U slučaju razrješenja ravnatelja, kao i u slučaju neimenovanja ravnatelja sukladno članku 23. ovog Statuta imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja Centra, a Upravno vijeće je dužno raspisati natječaj za ravnatelja u skladu sa zakonom, Sporazumom o osnivanju i ovim Statutom.  3. Nadzor nad radom Centra

Članak 26.

 Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Ustanove obavlja nadležni ured državne uprave u Međimurskoj županiji.

  Nadzor nad stručnim radom Centra obavljaju nadležna ministarstva.VI. IMOVINA I FINANCIRANJE RADA

Članak 27.

 Imovinom Centra u vrijednosti do 10.000,00 kuna raspolaže ravnatelj.

  Imovinom Centra u vrijednosti od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna raspolaže Upravno vijeće. Za iznose veće od 100.000,00 kuna Upravno vijeće je dužno pribaviti suglasnost osnivača.

  Upravno vijeće Centra odlučuje o pitanjima u svezi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina uz prethodnu suglasnost osnivača.


Članak 28.

 Rad  Centra se financira iz sredstava županijskog  i općinskog Proračuna  osiguranih za tu namjenu, sredstvima koja Centar stekne obavljanjem svoje djelatnosti (prihodi od organiziranja seminara, predavanja i slično), sponzorstvima i donacijama, te iz drugih Zakonom predviđenih izvora.VII. JAVNOST RADA CENTRA

Obavješćivanje javnosti

Članak  29.

 Rad Centra je javan.

  Centar je dužan osigurati javnost podataka u svezi sa djelatnošću Centra, osim ako posebnim zakonom ili aktom mjerodavnog tijela nije propisana tajnost podataka.


Članak  30.

 Samo ravnatelj i ovlašteni djelatnici mogi izvješćivati javnost o radu Centra.VIII. AKTI USTANOVE

Članak 31.

 Opći akti Centra su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Centra.

  Centar dononosi slijedeće opće akte: Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra, Pravilnik o radu Centra, Poslovnik o radu  Upravnog vijeća i druge pravilnike.

  Centar ima i druge opće akte ako je to propisano zakonom i odlukom Upravnog vijeća.

  Opći akti stupaju na snagu osmog dana od njihova objavljivanja, a u izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima, danom objavljivanja.

  Statut Centra objavljuje se u službenom glasilu Županije.

 Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Centra.


Članak 32.

 Pojedinačni akti su rješenja i drugi akti te odluke kojima se odlučuje u pojedinačnim stvarima u skladu s propisima.IX. POSLOVNA TAJNA

Članak 33.

 Centar će uskratiti davanje informacija, odnosno davanje dokumentacije na uvid, ako je ona zakonom, Sporazumom o osnivanju ili Statutom određena kao poslovna tajna.

  Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Centra ili štetilo njenom poslovnom  ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenika ili moglo prouzročiti štetu na zaštićenim prirodnim vrijednostima, u skladu sa zakonom.

Članak 34.

 Poslovnom tajnom smatraju se :
dokumenti koje ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća proglasi poslovnom tajnom, u skladu sa zakonom,koje drugo nadležno tijelo priopći Centru kao povjerljive,i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, koji se odnose na obranu,fizičko-tehničkog osiguranja objekata i imovine Centra,isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno odredbama posebnog zakona.

 Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćavati samo ravnatelj i osobe koje on ovlasti.

  Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

  O čuvanju poslovne tajne skrbi ravnatelj.


X. PRESTANAK CENTRA

Članak 35.

 Centar prestaje:
pravomoćnošću sudske odluke kojom je ustanovljena ništavnost upisa u sudski registar,ćnošću odluke o zabrani obavljanja djelatnosti za koju je osnovana,
odlukom osnivača o prestanku Centradrugoj ustanovi ili spajanjem s drugom ustanovom ili pretvorbom u trgovačko društvoćnošću sudske odluke o ukidanju Centra

 U slučajevima iz stavka 1. točke 1,2,3 i 5 ovog članka provodi se postupak likvidacije Centra, u skladu s propisima.

  Nakon prestanka Centra, imovina Centra pedaje se osnivačima, sukladno zakonu.XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

 Do donošenja općih akata iz članka 31. ovog Statuta, primjenjivati će se odredbe zakona i drugih propisa.


                                                    Članak 37.


Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Međimurske županije»

                                                                                     PREDSJEDNICA

                                                                         Upravnog vijeća
                                                                          Adrijana Višnjić – Jevtić v.r.
KLASA:320-01/08-01/2
URBROJ:2109-19-08-01
Donji Kraljevec 14.05.2008.  
tumblr analytics
Back to content | Back to main menu