listopad 2017. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA INDUSTRIJSKE ZONE U DONJEM KRALJEVCU („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/02 i 9/14) INTEGRALNI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE PLANA ID DPU DKraljevec_DIJELA_Ind. zone odredbe sve 2002_2014_JR II. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA URBANISTIČKOG PLANA II_ID_DPU_D_Kraljevec_indus_sažetak za javnost_2017_JR II. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA URBANISTIČKOG PLANA II_ID_DPU_D_Kraljevec_industrijska_evidencija_2017_JR II. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA INDUSTRIJSKE ZONE U DONJEM KRALJEVCU („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/02 i 9/14) PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU II_ID_DPU_DKraljevec_Tekst_i_Obrazlozenje_DIJELA_IND_ZONE_2017_JR karte: 1_namjena_II_ID_DPU_D_Kraljevec_ind_zona_2017_JR 2.1_promet_II_ID_DPU_D_Kraljevec_ind_zona_2017_JR 2.2_plin_voda_II_ID_DPU_D_Kraljevec_ind_zona_2017_JR 2.3_struja_tel_II_ID_DPU_D_Kraljevec_ind_zona_2017_JR 3_koristenje_II_ID_DPU_D_Kraljevec_ind_zona_2017_JR 4_uvjeti_II_ID_DPU_D_Kraljevec_ind_zona_2017_JR
listopad 2017. II. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA VI. ID PPUO Odluka o izradi VI. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec (Sl.gl.Međ.žup.br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16), Klasa:350-02/17-01/2, Ur.broj: 2109-06-17-04, Donji Kraljevec 05. travnja 2017., objavljeno u Sl.gl.Međ.žup. br. 3/17 evidencija_VI_ID_PPUO_DONJI_KRALJEVEC_JR VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16) /CILJANE IZMJENE I DOPUNE/ PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU VI_ciljane_ID_PPUO_DKraljevec_Tekst_i_Obrazlozenje_2017_JR VI. izmjene i dopune PPUO Donji Kraljevec (Sl.gl.Međ.žup.br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16 ) II. Tekstualni dio plana Odredbe za provođenje – sve odredbe PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU VI_ID_PPUO_DKraljevec_2017_SVEODREDBEna2011_JR VI_ID_PPUO_DONJI_KRALJEVEC_JR_sažetak za javnost VI_ID_PPUO_DONJI_KRALJEVEC_JR_sažetak za javnost karte: 1_namjena_VI ID_PPUO_D_Kraljevec_2017_JR 1_namjena_VI ID_PPUO_D_Kraljevec_2017_JR 4_VI ID_PPUO_D_Kraljevec_2017_JR 4_VI ID_PPUO_D_Kraljevec_2017_JR

OPĆINA DONJI KRALJEVEC Jedinstveni upravni odjel Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Donji Kraljevec, Klasa: 350-02/17-01/2, Urbroj: 2109-06-17-38 od 04.10.2017. godine te Klasa: 021-05/02-02/22, Urbroj: 2109-06-17-74 od 04.10.2017. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA  o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec – ciljane izmjene i dopune („Službeni gl. Međ. žup.“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16), te II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni gl. Međ. žup.“ br. 5/02 i 9/14) OGLAS_o_otvaranju_javne_rasprave_ID_PPUO_Donji_Kraljevec_DIJELA_IND_ZONE_2017 1.Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec – ciljane izmjene i dopune („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16), trajati će od 17.10.2017. do 01.11.2017. 2.Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/02 i 9/14) trajati će od 17.10.2017. do 01.11.2017. 3.Javni uvid u Prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec – ciljane izmjene i dopune („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16), te II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/02 i 9/14) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40 320 Donji Kraljevec svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Općine Donji Kraljevec www.donjikraljevec.hr. 4.Javno izlaganje Prijedloga VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec – ciljane izmjene i dopune („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16), organizirat će se u prostorijama Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, dana 18.10. 2017. g. u 11:00 sati. 5.Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/02 i 9/14) organizirat će se u prostorijama Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, dana 18.10. 2017. g. u 11:30 sati. 6.Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 01.11.2017. godine i to na slijedeći način: – postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, – davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja, – upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40 320 Donji Kraljevec Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Klasa:350-02/17-01/2 Urbroj:2109-06-17-39 Donji Kraljevec,04.10.2017.
Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Općina Donji Kraljevec, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost O IZRADI VI. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16) i II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA INDUSTRIJSKE ZONE U DONJEM KRALJEVCU („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/02 i 9/14) Obavijest_o_izradi_IDPPUO_DPU_D_Kraljevec_2017, grad prelog, općina goričan i mala subotica
Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25. sjednici održanoj 05.04.2017. godine, donijelo je: ODLUKU O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA INDUSTRIJSKE ZONE U DONJEM KRALJEVCU Odluka_o_izradi_II_ID_DPU_DIJELA_IND_ZONE_DKraljevec_2017
Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 I 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25. sjednici održanoj 05.04.2017. godine, donijelo je: ODLUKU O IZRADI VI. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC Odluka_o_izradi_VI_ciljane_ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2017
IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC (Sl.glasnik Međimurske županije br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06,12/08, 9/11 i 20/13) v_id_ppuo_dkraljevec_2016_izvjesce-ponovna-javna-rasprava
Prema čl. 106. Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade dostavlja izvješće sudionicima javne rasprave pisanu obavijest Izvjesce javna rasprava_V_ID_PPUO_DONJI_KRALJEVEC_2016_NKP
PPUO Donji Kraljevec – Prostorni plan uređenje Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04) http://zavod.hr/donji_kraljevec/PPUO/PPUO_Donji_Kraljevec_2004.rar PPUO Donji Kraljevec – I. ID Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04,11/04 i 10/06)
http://zavod.hr/donji_kraljevec/I_ID_PPUO/ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2006.rar
PPUO Donji Kraljevec – II. ID II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04, 11/04, 10/06 i 12/08) http://zavod.hr/donji_kraljevec/II_ID_PPUO/II_ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2007.rar
PPUO Donji Kraljevec – III. ID III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec (Sl.gl. MŽ 3/04, 11/04, 10/06, 12/08 i 9/11) http://zavod.hr/donji_kraljevec/III_ID_PPUO/III_ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2011.rar
PPUO Donji Kraljevec – IV. ID IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Donji Kraljevec (Sl.gl. 3/04, ispravak 11/04, 10/06, 12/08, 9/11 i 20/13) http://zavod.hr/donji_kraljevec/IV_ID_PPUO/4.%20ID%20PPUO%202013.rar