Dokument: Odluka o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018.godini

Dokument: Odluka o izmjeni i dopuni odluke o općinskim porezima Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2017.godini

Dokument: Odluka o privaćanju financijskog izvješća sa 12. Međunarodnog voćarskog sajma

Dokument: ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Dokument: ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Dokument: Odluka o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka O PRIHVAĆANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022.godine

Dokument: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Dokument: ANALIZA STANJA sustava civilne zaštite na području općine Donji Kraljevec za 2017. godinu

Dokument: Odluka o IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Dokument: Socijalni program Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu

Dokument: Odluka O DONOŠENJU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Dokument: PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. GODINU

Dokument: PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. GODINU