Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije« broj 6/13, 10/13 i 2/18)  Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7. sjednici održanoj 29.03.2018. godine donijelo je
ODLUKU o promjeni ekonomske cijene i sufinanciranja dječjeg vrtića «Ftiček»