Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (NN 33/1, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije « broj 6/13, 10/13 i 2/18  ). Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7 . sjednici održanoj dana 29.03.2018. godine donijelo je
ODLUKU o javnim priznanjima Općine Donji Kraljevec