Na temelju članka 51. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (»Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7. sjednici održanoj 29.03.2018.  godine donosi  ODLUKU o visini osnovice za obračun plaća djelatnicima dječjeg vrtića „Ftiček“