Na osnovu članka 61.a  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 66. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 6/13, 10/13 i 2/18.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 7. sjednici održanoj 29.03.2018. godine donijelo je
ODLUKU o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Donji Kraljevec