Temeljem članka 9. st.2.  te vezano za članak 11. Stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) te članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13) općinski načelnik općine Donji Kraljevec, dana 24.07.2017. donosi:
ODLUKU o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec

Odluka o osnovici za obračun plaća službenika 24.07. 2017

 

Odluka o osnovici za obračun plaća službenika 24.07. 2017