Na temelju čl. 58 st. 2 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), čl. 26 i 27 Zakona o radu (NN 93/14) i čl. 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13) načelnik općine Donji Kraljevec donosi

 

PRAVILNIK O TESTIRANJU NA ALKOHOL, DROGE I DRUGA SREDSTVA OVISNOSTI NA RADNOM MJESTU

pravilnik