DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC
ČAKOVEČKA 7/1

KLASA:100-01/18-01/01
URBROJ:2109-79-18-12

D.Kraljevec,10.10.2018.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA”FTIČEK”DONJI KRALJEVEC

Na svojoj 6/2018. sjednici održanoj 28.09.2018.god.,Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu:Vrtić), temeljem čl.26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) ,čl.26.Statuta Vrtića i čl.9.Pravilnika o radu donijelo

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za odgojitelja

ODGOJITELJ/ICA:-jedan izvršitelj/ica za rad na neodređeno puno radno vrijeme

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju uvjete natječaja.
Uvjeti:-prema čl.24., 25. i 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN133/97

Razina obrazovanja:
• viša ili prvostupanjska
• fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Kandidati uz pisanu prijavu na natječaj prilažu:
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– potvrda ili elektronski ispis o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO (staž)
– domovnicu
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) ne starije od mjesec dana.
Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu:
– osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14)  dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. a ne mogu je ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.
– osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne  dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
-osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidatima koji nisu izabrani dostavlja se pisana obavijest.
Natječaj je objavljen na web stranici Općine Donji Kraljevec (na stranicama vrtića), oglasnoj ploči HZZ-a i Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec 11.10.2018. i traje do 19.10.2018.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić “Ftiček” Donji Kraljevec,Čakovečka 7/1, 40320 Donji Kraljevec-za natječaj.

Ravnatelj: Irena Čevizović

Predsjednik Upravnog vijeća:Tamara Recek

Dostaviti:
1.mrežne stranice Općine Donji Kraljevec
2.mrežne stranice i oglasne ploče HZZ-a
3.oglasna ploča Vrtića
4.arhiva

prilog:

natječaj za odgojitelja