Select Page

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU SLUŽBENIKA/CE: POMOĆNIKA PROČELNICE JEDINSTVENOGA UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DONJI KRALJEVEC NA ODREĐENO VRIJEME.

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU SLUŽBENIKA/CE: POMOĆNIKA PROČELNICE JEDINSTVENOGA UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DONJI KRALJEVEC NA ODREĐENO VRIJEME.

NATJEČAJ za prijam u službu službenika/ce: pomoćnika pročelnice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Donji Kraljevec na određeno vrijeme.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
KLASA:100-01/18-01/10
UR.BROJ:2109-06-18-01
D.Kraljevec, 07.09.2018.

Na temelju članka 5. stavka 3., članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), načelnik Općine Donji Kraljevec raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu službenika/ce: pomoćnika pročelnice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Donji Kraljevec na određeno vrijeme.

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) te posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist (VII. stupanj stručne spreme) pravnog ili ekonomskog
smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– organizacijske sposobnosti
– komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
– poznavanje rada na računalu
– vozačka dozvola B-kategorije
– poznavanje jednog stranog jezika – engleski ili njemački
– položen državni stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe)
– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice, domovnice)
– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu
– dokaz o radnom stažu
– dokaz o radnom iskustvu – potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine
– uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od 6 mjeseci
– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (NN br. 68/08 i 61/11).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat s pravom prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natjecati se mogu i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, uz obvezu da ga polože u roku od jedne godine od prijma u službu.
Radni odnos se zasniva na neodređeno, uz obvezni probni rad od 4 mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu i nepravovremenu prijavu i osobe koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja i čija je prijava nepotpuna o tome će biti pisano obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na web stranici Općine Donji Kraljevec (www.donjikraljevec.hr), naveden je opis poslova, te podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Općina Donji Kraljevec
Kolodvorska 52d
Donji Kraljevec

s naznakom: »Ne otvaraj – javni natječaj za prijam u službu službenika/ce pomoćnika pročelnice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Donji Kraljevec«.

prilozi:

Natječaj pomoćnik pročelnika  (word)

 


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

KLASA: 100-001/18-01/10
URBROJ: 2109-06-18-02
D.Kraljevec, 07.09.2018.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11), a vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim novinama,
za imenovanje pomoćnika/ce pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec, objavljujemo popis poslova i podatke o plaći navedenog radnog mjesta,
načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravne izvore za pripremanje kandidata za provjeru.

1. OPIS POSLOVA

Pomaže pročelniku u obavljanju poslova iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda:
– organizira rad Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima
– sudjeluje u pripremi sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela
– priprema prijedloge odluka, programa, izviješća i drugih akata Općinskog vijeća
– osigurava objavu sadržaja sjednica Općinskog vijeća na Internet stranicama Općine Donji Kraljevec
– odgovoran je za pravilnost, točnost i dostavu akata za objavu u Službenom glasniku
– provodi izvršenje odluka načelnika i Općinskog vijeća
– donosi rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga Upravnog odjela
– surađuje sa županijskim uredima po pitanju rješavanja poslova svog djelokruga i radnih tijela   Općinskog vijeća
– poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti
– sudjeluje u izradi projekata i programa od važnosti za razvoj Općine
– obavlja imovinsko-pravne poslove vezano uz kupoprodaju nekretnina
– vodi brigu o prijenosu imovine u vlasništvu općine
– obavlja poslove vezano uz prostorno planiranje
– obavlja poslove vezane uz ishođenje potrebnih dozvola i pripremu za gradnju objekata i uređaja iz djelokruga rada odjela
– vodi brigu o poslovima iz djelokruga Općine iz oblasti raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
– vrši obračun komunalnog doprinosa, priprema rješenja
– izrađuje programe i prijave po raspisanim natječajima za dodjelu sredstava iz državnog i županijskog     proračuna
– organizira i provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova u skladu s Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o koncesijama
– izrađuje Plan nabave
– izrađuje prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i Program održavanja komunalne infrastrukture
– obavlja poslove vezane uz zakup poslovnih prostora i najam stanova te vodi potrebne evidencije
– obavlja poslove iz svog djelokruga za ustanove u vlasništvu Općine
– obavlja poslove vezane uz civilnu zaštitu i zaštitu od požara
– skrbi o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH (provodi postupke natječaja, priprema ugovore, izdaje uplatnice za naplatu)
– prima stranke
– te provodi odgovarajuće postupke i druge poslove po nalogu načelnika i predsjednika općinskog vijeća

2. PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslovnog radnog mjesta na koje su raspoređeni i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijent složenosti poslova iznosi 1,30 a osnovica za obračun plaće iznosi 5.421,54 kn.

3. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane načelnika Općine Donji Kraljevec, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pismenog testiranja i intervjua.
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata.
Najmanje pet dana prije održavanje prethodne povjere znanja i sposobnosti na web stranici Općine Donji Kraljevec www.donjikraljevec.hr i oglasnoj ploči Općine Donji Kraljevec, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, povjerenstvo dostavlja načelniku.

4. PODRUČJA PROVJERE

Pravni i drugi izvori
Opći dio:
– Ustav RH („NN“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
– Zakon o općem upravnom postupku („NN“ br. 47/09)
Posebni dio:
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17)
– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11)
– Zakon o javnoj nabavi („NN“ br. 120/16)
– Zakon o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 ,94/13,193/13 i 36/15)
– Uredba o uredskom poslovanju („NN“ br. 07/09)

OPĆINSKI NAČELNIK
Miljenko Horvat

Skip to content