REPUBLIKA HRVATSKA
MEÐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 108 i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine” br. 87/08 i 136/12,15/15). Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještvanju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 11. sjednici održanoj
dana 14.09.2018. godine usvojilo je OBRAČUN PRORAČUNA I. OPĆI DIO RAZDOBLJE 01.01.2018. – 30.06.2018. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Obračun proračuna 30.06.2018. (pdf)

BILJEŠKE – OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01.– 30.06.2018. godine

BILJEŠKE – OBRAČUN PRORAČUNA (word)