OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Klasa:021-05/18-01/26
Ur.broj:2109-06-18-01
D. Kraljevec, 16.11.2018.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

SAZIVAM 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za SRIJEDU, 21. studeni 2018.g. s početkom u 19,00 sati

u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2019.g.,
2.Prijedlog odluke o visini naknade za rad općinskih vijećnika i članova radnih tijela Općine Donji Kraljevec,
3.Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Donji Kraljevec ,
4.Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi Općine Donji Kraljevec,
5.Prijedlog odluke o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području općine Donji Kraljevec  ,
6.Prvo čitanje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2019. godinu i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. g. s mogućnošću donošenja,
a)Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2019. g.,
b)Program javnih potreba u kulturi za 2019.g.,
c)Program javnih potreba u sportu za 2019.g.,
d)Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2019.g.,
e)Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. g.,
f)Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.,
7.Prijedlog odluke o postrojbi civilne zaštite,
8.Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav zaštite općine Donji Kraljevec,
9.Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za čišćenje snijega,
10.Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

Predsjednik OV: Zoran Strahija, v.r.

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Na sjednicu pozivam:

a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka,
c) predsjednika Savjeta mladih, gosp. Juricu Belovari
d) predstavnike sredstava javnog priopćavanja

prilog:

Poziv