Temeljem članka 17.stavak 3. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13, 10/13 i 2/18), a sukladno Odluci o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Donji Kraljevec, KLASA:021-05/17-01/16, URBROJ:2109-06-17-01, od 05.04.2017.godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/17), Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 12.sjednici održanoj  21.11.2018.godine, donijelo je

ODLUKU

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav zaštite općine Donji Kraljevec

Članak 1.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Donji Kraljevec su:

-TEHNIX d.o.o., B.radića, Donji Kraljevec

-FEROKOTAO d.o.o., Kolodvorska 78/a, Donji Kraljevec

-HEMA d.o.o., Ludbreška 3, Donji Kraljevec

-Toni d.o.o., Kolodvorska 8, Donji Kraljevec

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1.ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite općine Donji Kraljevec.

Članak 3.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 1. Ove Odluke sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Pravnim osobama iz članka 1. Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i spašavanja te civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 5.

Temeljem dostavljenih mjera aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite općine Donji Kraljevec u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Članak 6.

Općina Donji Kraljevec podmiriti će pravnim osobama iz članka 1. Ove Odluke stvarno nastale troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a isto će se regulirati sporazumom.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Donji Kraljevec, KLASA:810-06/16-01/6, URBROJ:2109-06-16-01, od 05.07.2016.godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu  osmi dan od dana objave  u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

KLASA:810-06/18-01/13

URBROJ:2109-06-18-01

D.Kraljevec, 21.11.2018.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Strahija