REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:810-01/18-01/16
URBROJ:2109-06-18-01
D.Kraljevec, 21.11.2018.

Temeljem nadležnosti iz članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN 82/15 ), članka 32.Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13, 10/13 i 2/18), utvrđenih intenziteta rizika u Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Donji Kraljevec, te stanja u sustavu CZ Općine, Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 12. sjednici održanoj 21.11.2018., temeljem prijedloga općinskog načelnika, donosi

ODLUKU

I.

da se nova postrojba civilne zaštite, zasnovana na popuni volonterima (dragovoljcima) po provedbenim propisima važećeg Zakona o sustavu CZ (NN 82/15), neće osnivati.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Strahija