Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Donji Kraljevec na 12. sjednici održanoj dana 21.11.2018. godine donijelo je

 

O D L U K U

o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Donji Kraljevec

Članak 1.

Vrijednost boda (B) komunalne naknade u Općini Donji Kraljevec određuje se u iznosu od 2,28 kuna po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora, a jednaka je godišnjoj visini komunalne naknade po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora.

 

Članak 2.

Vrijednost boda iz članka 1. ove Odluke iznosi 0,19 kuna mjesečno po četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora, kada se naknada obračunava i plaća u obrocima.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Donji Kraljevec  („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/2000).

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

KLASA: 021-05/18-01/27

URBROJ: 2109/10-01-18-01

Donji Kraljevec, 21.11.2018. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

Zoran Strahija