Dokument: Odluka raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2019.godini

Dokument: Odluka o visini naknade za rad općinskih vijećnika i članova radnih tijela Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

Dokument: Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o komunalnoj naknadi Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o ne formiranju nove postrojbe civilne zaštite

Dokument: ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Dokument: Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav zaštite općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Donji Kraljevec

Dokument: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019

Dokument: I. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019

Dokument: PROGRAM GRAĐENJA INFRASTRUKTURE ZA 2019

Dokument: I. Izmjene PROGRAMA GRAĐENJA INFRASTRUKTURE ZA 2019