Na temelju članka 72. St.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21.11.2018.g. donijelo je

 

 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2019.godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine D.Kraljevec za 2019.godini u skladu s predviđenim izvorima financiranja određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti:

1.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

2.održavanje javnih prometnih površina,

3.održavanje nerazvrstanih cesta

4.održavanje groblja

5.održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu

 

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se :

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova, po djelatnostima,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom                           izvora financiranja.

 

Članak 2.

SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirana su u iznosu od 1.206.000,00 kuna,a osigurat će se iz slijedećih izvora:

 

-Komunalna naknada                                       – 850.000,00 kn

-spomenička renta                                           –        300,00 kn

-zakup poljoprivrednog zemljišta                                   – 110.000,00 kn

-naknada za pravo puta od TK operatera           –   80.000,00 kn

-naknada za kanalizaciju                                  –   10.000,00 kn

-porez na korištenje javnih površina                  –   10.000,00 kn

-prihodi vodnoga gospodarstva                         –   10.000,00 kn

-građevinsko zemljište                                     – 135.700,00 kn

1.206.000,00 kn

Članak 3.

 

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. Godini po vrstama komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

1.   ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA( javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali, trgovi, dječja igrališta i prometne površine u naselju) PLANIRANA SREDSTVA
1.1. Čišćenje javnih površina (skupljanje otpada)

 

35.000,00
1.2. Održavanje (obrezivanje) trajnih nasada po svim naseljima, rušenje suhih stabala, grabljanje lišća 30.000,00
1.3. veterinarske usluge (zbrinjavanje životinja) 70.000,00
  ukupno 135.000,00

 

 

3.ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA(pod održavanjem javnih površina  smatra  se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza,  trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.) PLANIRANA SREDSTVA
3.1. Košnja i obnova travnjaka po svim naseljima 165.000,00

 

3.2. prskanje od izrasle trave u reškama herbicidima-materijal 6.000,00
  ukupno 171.000,00

 

 

4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

PLANIRANA SREDSTVA
4.1. Sanacija poljskih puteva, sanacija nerazvrstanih cesta,udarne rupe, prekopi

 

300.000,00

 

4.2. Zimska služba na području općine, čišćenje 80.000,00
Ukupno  380.000,00

 

 

5. ODRŽAVANJE GROBLJA PLANIRANA SREDSTVA

 

5.1. Održavanje groblja, sanacija okoliša grobne kuće  na groblju:

-Hodošan

-Donji Kraljevec

-Sveti Juraj u Trnju (ograda, investicijsko održavanje)

 

40.000,00

70.000,00

50.000,00

Ukupno 160.000,00

 

 

6.JAVNA RASVJETA (pod javnom rasvjetom razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo i podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta) PLANIRANA SREDSTVA
6.1. Popravak javne rasvjete 115.000,00
6.2 Potrošnja javne rasvjete, oprema 25.000,00
  ukupno 140.000,00

 

 

I. ODRŽAVANJE građevinskih objekata
r.br. Naselje Gradnja objekata Opis radova PLANIRANA SREDSTVA
1. Općina Donji Kraljevec poslovne zgrade održavanje 150.000,00
2. Općina Donji Kraljevec poslovne zgrade oprema 70.000,00
      ukupno 220.000,00

 

 

                  R E K A P I T U L A C I J A

 

 

DJELATNOST PLAN
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 135.000,00
2. ODRŽAVANJE JAVNIH POMETNIH POVRŠINA 171.000,00
3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 380.000,00
4. ODRŽAVANJE GROBLJA 160.000,00
5. JAVNA RASVJETA 140.000,00
6. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 220.000,00
                                                     ukupno 1.206.000,00

 

 

Članak 4.

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.206.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade, razmjerno naplaćenim sredstvima komunalne naknade za svako naselje, ostalih prihoda Proračuna, prihoda od korištenja javnih površina.

 

 

 

Članak 5.

 

U slučaju da se sredstva kojima se financira održavanje komunalne infrastrukture ne prikupljaju prema planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Program mijenjati.

 

                                                                                                Članak 6.

 

Općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju ovog PROGRAMA, za predhodnu godinu.

 

Članak 7.

 

Ovaj Program stupa na snagu  osmi dan nakon objave  u Službenom glasniku Međimurske županije, i primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

 

Klasa: 400-08/18-01/4

Ur.broj:2109-06-18-03

  1. Kraljevec, 21.11.2018.g.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                 Zoran Strahija