Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18) i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13,  10/13 i 2/18.), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21.11.2018.g.donosi

 

PROGRAMA GRAÐENJA OBJEKATA  I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 za jednogodišnje kalendarsko razdoblje (2019.g.)

Članak 1.

 

Programom gradnje objekata komunalne infrastrukture utvrđuju se objekti komunalne infrastrukture i nabava opreme koji će se graditi u planskom razdoblju, sukladno Zakonu o koumunalnom gospodarstvu.

Financiranje objekta i uređaja iz Programa vrši se iz slijedećih izvora:

-komunalnog doprinosa

-proračuna Općine

-naknada za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti

-Fondova Europske unije

-dijela cijene komunalne usluge koja služi za financiranje građenja objekata komunalne infrastrukture na području Općine

-iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom

-iz donacija

Članak 2.

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture čini prostorno planska dokumentacija Općine, politika razvoja Općine, potreba za izgradnjom objekta komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama, te raspoloživim financijskim sredstvima.

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture određiju se:

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

-postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

-građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

-druga pitanja određena Zakonom i posebnim zakonima

 

Za gradnju objekata komunalne infrastrure predviđaju se izvori financiranja:

-komunalni doprinos                                           –     200.000,00 kn

-Proračuna Općine                                              – 2.994.400,00 kn

-Ministarstva, EU fondovi, LAG                             -10.119.000,00 kn

-naknade za koncesiju                                         –       15.000,00 kn

SVEUKUPNO                                                     13.328.400,00 kn

 

Članak 3.

 

Ukupni prihod iz članka 2. Ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izraženo u kunama kako slijedi:

 

I. JAVNE POVRŠINE
r.br. Naselje Gradnja objekata Opis radova Planirana vrijednost investicije sredstva Ministartstva i EU fondova vlastita planirana sredstva
1. naselja općine hortikultura nasadi, izgradnja parkova 200.000,00 0,00 200.000,00
2. naselja Općine dječja igrališta izgradnja 300.000,00 150.000,00 150.000,00
      ukupno 500.000,00 150.000,00 350.000,00

 

 

II. NERAZVRSTANE CESTE  
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana vrijedost investicije sredstva Ministartstva i EU fondova vlastita planirana sredstva
1. Donji Kraljevec Stambena zona „Istok“ izgradnja prometnice u zoni (I faza) 680.000,00 480.000,00 200.000,00
2.                                                                                           ukupno 680.000,00 480.000,00 200.000,00

 

 

III.ODRŽAVANJE GROBLJA  
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana sredstva sredstva LAG vlastita planirana sredstva
1. Hodošan građevinski objekt Uređenje grobne kuće

 

400.000,00 280.000,00 120.000,00
      ukupno 400.000,00 280.000,00 120.000,00

 

 

 

IV.OPSKRBA PLINOM
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova  Planirana vrijednost investicije  
1. Donji Kraljevec Stambena zona „Istok“ Izgradnja plinske mreže 2019. Međimurje plin

 

 

V.  JAVNA RASVJETA  
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana vrijednost investicije sredstva Ministartstva i EU fondova vlastita planirana sredstva
1. naselja Općine Donji Kraljevec  javna rasvjeta ugradnja LED rasvjete 1.250.000,00 450.000,00 800.000,00
      UKUPNO 1.250.000,00 450.000,00 800.000,00

 

 

 

VI. Vodovod i kanalizacija  
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana vrijednost investicije sredstva Ministartstva i EU fondova vlastita planirana sredstva
1. Donji Kraljevec Vodovodna i kanalizacijska mreža Izgradnja vodovodne  mreže, I faza (zona „Istok“  800.000,00 640.000,00 160.000,00
      UKUPNO 800.000,00 640.000,00 160.000,00

 

 

VII.  DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,  
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana vrijednost investicije sredstva Ministartstva i EU fondova vlastita planirana sredstva
1.

 

 

 

 

2.

 

    

 

Općina

 

 

 

Općina Donji Kraljevec

 

 

Dom kulture Donji

Kraljevec

 

 

Hodošan-dječji vrtić

 

 

 

Projektna dokumentacija

 

 

Projektna dokumentacija

 

 

400.000,00

 

 

 

200.000,00

   

400.000,00

 

 

 

200.000,00

 

      UKUPNO 600.000,00   600.000,00
     

 

 

VIII.JAVNE ZGRADE
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana vrijednost investicije sredstva Ministartstva i EU fondova vlastita planirana sredstva
1. Općina Donji Kraljevec domovi kulture i dr. zgrade  energetska obnova 1.407.275,52 880.000,00 527.275,52
2. Sveti Juraj u Trnju dom kulture rekonstrukcija kuhinje i sanitarnog čvora 200.000,00 100.000,00 100.000,00
3. Donji Kraljevec sportski trg i centar za posjetitelje izgradnja 3.491.124,48 3.449.000,00 42.124,48
5. Donji Kraljevec Stambena zona „Istok“ izgradnja trafostanice 600.000,00 300.000,00 300.000,00
6. Hodošan Zgrada javne namjene izgradnja dječjeg vrtića 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
      UKUPNO 9.098.400,00 8.127.000,00 979.400,00
             

 

REKAPITULACIJA

 

DJELATNOST  Planirana vrijednost investicije sredstva Ministartstva i EU fondova, LAG vlastita planirana sredstva
I. Javne površine 500.000,00 150.000,00 350.000,00
II. Nerazvrstane ceste 680.000,00 480.000,00 200.000,00
III. Održavanje groblja 400.000,00             280.000,00 120.000,00
IV. Opskrba plinom      
V.  Javna rasvjeta 1.250.000,00 450.000,00 800.000,00
VI. vodovod i kanalizacija 800.000,00 640.000,00 160.000,00
VII. dokumenti prostornog uređenja, projektna dokumentacija 600.000,00   600.000,00
VIII. javne zgrade 9.098.400,00 8.119.000,00 979.400,00
  SVEUKUPNO 13.328.400,00 10.119.000,00 3.209.400,00

 

 

Vrijednost pojedinih radova iz Programa utvrđena je na temelju približnih potreba i količina i prosječne cijene građenja  komunalne infrastrukture na području Općine.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta i uređaja utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji obuhvaćaju i ostale troškove, počevši od rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja, nadzora, te izvođenja radova.

Opseg poslova na gradnji objekata komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili pak nadopunjavati u skladu s Odlukom načelnika i općinskog vijeća, a prema priljevu financijskih sredstava predviđenih kao izvor financiranja.

 

Članak 4.

Općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju ovog PROGRAMA, za predhodnu godinu.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenom glasniku Međimurske županije, i primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

 

 

KLASA:400-08/18-01/4

Ur.br.:2109-06-18-02

Kraljevec,21.11.2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Strahija