Temeljem članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 61/11, 27/13, 2/14. i 96/16.) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br.6/13.,10/13. i 2/18.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 12. sjednici održanoj dana  21.11.2018. godine, donosi

 

ODLUKU

raspoređivanju sredstava za

financiranje političkih aktivnosti u 2019.godini

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Odluka), raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka za 2019. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Donji Kraljevec.

 

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Donji Kraljevec imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec

 

Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec osiguravaju se u ukupnom iznosu od 13.000,00 kuna.

 

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

 

Članak 5.

Za svakoga izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku. U Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec podzastupljen je ženski spol.

 

Članak 6.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se, kako slijedi:

 

STRANKA BROJ VIJEĆNIKA/ VIJEĆNICA IZNOS U KUNAMA
Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 4 vijećnika x 970,14 kn

1 vijećnica x 1.067,16 kn

3.880,56

1.067,16

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 3 vijećnika x 970,14 kn

1 vijećnica x 1.067,16 kn

2.910,42

1.067,16

Hrvatska seljačka stranka – HSS 2 vijećnika x 970,14 kn

2 vijećnica  x 1.067,16 kn

1.940,28

2.134,32

UKUPNO: 13.000,00

 

 

Članak 7.

Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke.

 

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

Klasa:402-01/18-01/22

Ur.broj:2109-06-18-01

Kraljevec, 21.11.2018.

PREDSJEDNIK OV:

                                                                                                                         Zoran Strahija