Na temelju članka  6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj: 28/10) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na  12. sjednici, održanoj dana  21.11.2018. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o naknadi za rad zamjenika načelnika Općine Donji Kraljevec

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad zamjenika načelnika Općine Donji Kraljevec koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Članak 2.

Zamjenik načelnika Općine Donji Kraljevec koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u visini od 5.000,00 kuna neto.

 

Članak 3.

Naknada iz stavka 2. ove Odluke isplaćuje se u jednokratnom iznosu u mjesecu prosincu tekuće godine.

 

Članak 4.

Rješenje o naknadi zamjenika načelnika Općine Donji Kraljevec donosi Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec.

 

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

 

 

Klasa:021-05/18-01/30

Ur.broj:2109-06-18-01
Kraljevec, 21.11.2018. godine

                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                          Zoran Strahija