Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj:  6/13,10/13,2/18) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na  12.  sjednici održanoj  21.11. 2018. godine donijelo je slijedeću

 

ODLUKU

o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Donji Kraljevec

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se opći uvjeti, mjere i postupak za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: poticaj) samcima ili obiteljima (u daljnjem tekstu: korisnici poticaja) za uređenje nekretnina koje su stečene kupnjom na kojima je bio stambeni objekt ili se nalazi stambeni objekt i kupnju građevinskog zemljišta na kojem se namjerava izgraditi novi stambeni objekt, te se uređuju prava i obveze korisnika poticaja na području Općine Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu:Općina).

 

I KUPNJA

Članak 2.

Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili nekretninu na području Općine u 1/1 dijelu čestice na kojoj je izgrađen stambeni objekt kojeg namjeravaju urediti za stanovanje ili se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt, dodijeliti poticaj u iznosu od 25.000,00 kuna.

Odobrena sredstva poticaja doznačuju se na račun korisnika poticaja.

Poticaj po ovoj Odluci može se ostvariti samo jedanput.

 

Članak 3.

Pravo na ostvarivanje poticaja iz članka 2. ove Odluke imaju korisnici poticaja uz uvjet da je korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja zaposlena osoba neprekinuto najmanje godinu dana do dana isteka roka za dostavu prijave na Natječaj za dodjelu poticaja iz članka 2. ove Odluke, te da korisnici poticaja nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje.

 

Članak 4.

Korisnici poticaja iz članka 2. ove Odluke imaju obvezu da u roku od 2 godine nakon odobrenja poticaja prijave prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekinuto slijedećih 10 godina bez promjene.

 

 

II GRADNJA

 

Članak 5.

Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine na području Općine kupili građevinsko zemljište u 1/1 dijelu čestice na kojem namjeravaju izgraditi novi stambeni objekt, dodijeliti poticaj u iznosu od 30.000,00 kuna.

Odobrena sredstva poticaja doznačuju se na račun korisnika poticaja.

Poticaj po ovoj Odluci može se ostvariti samo jedanput.

 

Članak 6.

Pravo na ostvarivanje poticaja iz članka 5. ove Odluke imaju korisnici poticaja uz uvjet da je korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja zaposlena osoba neprekinuto najmanje godinu dana do dana isteka roka za dostavu prijave na Natječaj za dodjelu poticaja iz članka 5. ove Odluke, te da korisnici poticaja nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje.

 

Članak 7.

Korisnici poticaja iz članka 5. ove Odluke imaju obvezu da u roku od dvije godine nakon odobrenja poticaja ishode akt o građenju i započnu građenje, a šest godina nakon odobrenja poticaja završe stambeni objekt i svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju prijaviti prebivalište neprekidno slijedećih deset godina bez promjene

 

III ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 8.

Poticaje po ovoj Odluci dodjeljuje se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Općinski načelnik u pravilu jednom godišnje na kraju kalendarske godine za tekuću kalendarsku godinu.

Natječaj za dodjelu poticaja objavljuje se u lokalnom listu ili na internetskim stranicama Općine Donji Kraljevec (www.donjikraljevec.hr) i traje najmanje 15 dana od dana objave.

Natječaj za dodjelu poticaja sadrži:

-opće uvjete i kriterije za dodjelu poticaja,

– visinu poticaja,

-naziv dokumentacije koju treba dostaviti,

– naziv tijela kome se prijave podnose,

– rok za dostavu prijava,

– rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,

– napomena da se nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće razmatrati.

 

Za sudjelovanje u natječaju uz prijavu treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-presliku kupoprodajnog ugovora koji je ovjeren kod javnog bilježnika i prijavljen kod nadležne Porezne uprave,

– zemljišno-knjižni izvadak za kupljenu nekretninu,

– presliku katastarskog plana za kupljenu nekretninu,

-izjavu da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje, ovjerenu kod javnog bilježnika

– potvrdu HZMO kojom se dokazuje da je korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja zaposlena osoba najmanje godinu dana do dana isteka roka za dostavu prijave na Natječaj za dodjelu poticaja,

-podatke o bankovnu računu korisnika poticaja.

 

Članak 9.

Nakon provedenog natječaja, Povjerenstvo za dodjelu poticaja  ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od tri člana (predsjednika i dva člana) i koje imenuje Općinsko vijeće, razmatra prijave na natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima utvrđenim u ovoj Odluci i predlaže Općinskom načelniku listu korisnika poticaja.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja.

 

Članak 10.

Nakon donošenja Odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaja i Općina zaključuju ugovor koji najmanje sadrži:

  • podatke o ugovornim stranama,
  • podaci o nekretnini,
  • iznos poticaja,
  • prava i obveze ugovornih strana,
  • način vraćanja poticaja u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza,
  • ostale kriterije, prava i obveze ugovornih strana.

 

 

Članak 11.

Kao garanciju za ispunjenje uvjeta iz ove Odluke, korisnik poticaja prije zaključenja ugovora iz članka 10. ove Odluke  mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.

Korisnik poticaja je dužan na zahtjev Općine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta koje proizlaze iz ove Odluke.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

 

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel Općine dužan je voditi evidenciju o dodijeljenim poticajima.

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

 

KLASA:402-01/18-01/24

URBROJ:2109-06-18-01

Donji Kraljevec, 21.11. 2018. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća:

 Zoran Strahija