Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na 12 . sjednici, održanoj dana  21.11.2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete (u daljnjem tekstu: pomoć), te visina i oblik pomoći.

 

Članak 2.

Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu u visini od 4.000,00 kuna.

 

Članak 3.

Pravo na pomoć ostvaruju roditelji novorođenog djeteta, uz uvjet da u trenutku podnošenja zahtjeva za ostvarivanje pomoći novorođeno dijete i jedan od roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Donji Kraljevec.

 

 

Članak 4.

Postupak za ostvarivanje pomoći pokreće se na zahtjev jednog roditelja uz koji je podnositelj zahtjeva dužan priložiti slijedeće dokaze:

  1. izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete,
  2. uvjerenje o prijavi prebivališta za novorođeno dijete,
  3. preslika osobne iskaznice oba roditelja i OIB,
  4. presliku kartice tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata.

 

 

Članak 5.

Zahtjev iz članka 4. ove Odluke podnosi se u pismenom obliku načelniku Općine Donji Kraljevec, koji o zahtjevu odlučuje Rješenjem.

 

Članak 6.

Sredstva za isplatu pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Donji Kraljevec.

 

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli i visini naknada za novorođenu djecu (Klasa:021-05/10-02/3, Ur.broj:2109-06-10-01 od dana 25.01.2010.godine).

 

 

 

 

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

 

 

 

Klasa:402-01/18-01/23

Ur.broj:2109-06-18-01

Kraljevec, 21.11.2018. godine

                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                          Zoran Strahija