Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 -pročišćeni tekst, 137/15- ispravak i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije « broj 6/13, 10/13 i 2/18). Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21.11.2018 godine donijelo je

 

 

O D L U K U

o visini naknade za rad općinskih vijećnika i članova radnih tijela

Općine Donji Kraljevec

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o visini naknade za rad općinskih vijećnika i članova radnih tijela  Općine Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se osobe kojima pripada pravo na naknadu za rad, uvjeti pod kojima im naknada pripada, visina naknade i način na koji se naknada isplaćuje.

Članak 2.

U smislu članka I. ove Odluke naknada za rad pripada:

-predsjedniku Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

-vijećnicima Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

-članovima radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće i Općinski načelnik

 

Članak 3.

Naknada za rad isplaćuje se po sjednici u neto iznosu kako slijedi:

  1. Predsjedniku Općinskog vijeća – 500,00 kn
  2. članovima Općinskog vijeća – 300,00 kn
  3. članovima radnih tijela – 300,00 kn

Članak 4.

Sredstva za naknadu za rad utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Donji Kraljevec.

Isplata naknade vršit će se dvaput godišnje na žiro-račun korisnika naknade, na temelju skraćenih zapisnika i drugih evidencija sa održanih sjednica u kojima je evidentirana njihova prisutnost.

 

Članak 5.

Pravo na naknadu iz članka 3. ove Odluke ostvaruje se dolaskom na sazvanu sjednicu i drugi sastanak radnog tijela.

Ako osoba koja ostvaruje pravo na naknadu, istog dana sudjeluje u radu više tijela, isplaćuje joj se naknada samo za sudjelovanje u radu jednog tijela.

 

 

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Općinskog vijeća KLASA:021-05/15-01/31, UR.BROJ:2109-06-15-01 od 10.12.2015. godine (Službeni glasnik Međimurske županije 18/15).

 

 

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku

Međimurske županije“.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

 

 

Klasa:021-01/18-01/29

Ur.broj:2109-06-18-01
Kraljevec, 21.11.2018.

PREDSJEDNIK OV:

                                                                                                                      Zoran Strahija