Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18) i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13, 10/13 1 2/18), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 13. sjednici održanoj dana 18.12.2018.g.donosi

 

II IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 za jednogodišnje kalendarsko razdoblje

(2018.g.)

 

Članak 1.

 

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabava opreme koji će se graditi u planskom razdoblju, sukladno Zakonu o koumunalnom gospodarstvu.

Financiranje objekta i uređaja iz Programa vrši se iz slijedećih izvora:

-komunalnog doprinosa

-proračuna Općine

-naknada za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti

-dijela cijene komunalne usluge koja služi za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine

-drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom (naknade, amortizacije na osnovna sredstva, sufinanciranje građana  itd.)

 

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čini prostorno planska dokumentacija Općine, politika razvoja Općine, potreba za izgradnjom objekta i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama, te raspoloživim financijskim sredstvima.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture bazira se na dvije osnovne skupine, te treču skupinu koja sadržava Program javnih zgrada, te Program prostorni planovi, projekti, parcelacije, certifikacije.

 

SKUPINA A

 

Sadržava objekte navedene u programu tablicama 1-3 u ukupnoj vrijednosti u 2018. g:

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrure iz skupine A predviđeni su izvori financiranja, predviđaju se izvori financiranja:

-komunalni doprinos

-Proračuna Općine

-Ministarstvo unutarnjih poslova

-naknade za koncesiju

-drugih izvori utvrđeni posebnim Zakonom.

 

 

DJELATNOST PLAN smanjenje/

povećanje

novi plan
I. Javne površine 0,00 0,00 0,00
II. Nerazvrstane ceste 1.020.000,00 -580.000,00 440.000,00
III. Održavanje groblja 280.000,00 -196.700,00 83.300,00
  Ukupno 1.300.000,00 -776.700,00 523.300,00

 

 

  I. JAVNE POVRŠINE
r.br. Naselje Gradnja objekata Opis radova Planirana sredstva smanjenje/

povećanje

novi plan
1. Općina Donji Kraljevec Optička infrastruktura energetski i komunikacijski vodovi 0,00 0,00 0,00
  ukupno 0,00 0,00 0,00

 

 

II. NERAZVRSTANE CESTE  
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana sredstva smanjenje/

povećanje

novi plan
1.

 

 

Donji Kraljevec, Hodošan (Murska, Ludbreška, B.Radića) Županijska cesta

(ŽC 2026, ŽC2003)

postava semafora i mjerača brzine 220.000,00 220.000,00 440.000,00
2. Donji Kraljevec Stambena zona „Istok“ izgradnja prometnice u zoni (I faza) 800.000,00 -800.000,00 0,00
        1.020.000,00 -580.000,00 440.000,00

 

 

III.ODRŽAVANJE GROBLJA  
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana sredstva smanjenje/

povećanje

novi plan
1. Hodošan

 

građevinski objekt  nadstrešnica

 

200.000,00 -200.000,00 0,00
2. Sveti Juraj u Trnju građevinski objekt izgradnja ograde 80.000,00 3.300,00 83.300,00
280.000,00 -196.700,00 83.300,00

 

SKUPINA B

 

Sadržava objekte navedeve u programu u tablici IV-VI.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrure iz skupine B predviđeni se izvori financiranja:

-cijena komunalne usluge

-Proračuna Općine

-naknade za koncesije

-drugih izvori utvrđeni posebnim Zakonom

– dijela cijene komunalne usluge koja služi za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine

 

IV.OPSKRBA PLINOM  
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova  Planirana vrijednost investicije smanjenje/

povećanje

novi plan
1. Donji Kraljevec Stambena zona „Istok“ Izgradnja plinske mreže 2018. Međimurje plin

 

 

 

V. OPSKRBA VODOM  
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana vrijednost investicije smanjenje/

povećanje

novi plan
1. Donji Kraljevec Vodovodna mreža Izgradnja vodovodne  mreže, I faza (zona „Istok“ 221.000,00 -221.000,00 0,00
      UKUPNO 221.000,00 -221.000,00 0,00

 

 

VI.ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
r.br. Naselje Gradnja objekata Opis radova  Planirana sredstva smanjenje/

povećanje

novi plan
 

1.

 

Donji Kraljevec kanalizacijska mreža izgradnja ulične kanalizacije I faza. (zona „Istok“) 239.000,00 -239.000,00 0,00
      UKUPNO 239.000,00 -239.000,00 0,00

 

SKUPINA C

 

Sadržava objekte u Programu u tablicama VII. i VIII.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine C predviđaju se izvori financiranja:

-Proračun Općine

-naknada za koncesiju

-Ministarstvo turizma

-Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova

-drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom.

 

VII.  DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,  
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana vrijednost investicije smanjenje/

povećanje

novi plan
1.

 

 

 

2.

  3.

 

     4.

 

Općina

 

 

Općina Donji Kraljevec

 

Donji Kraljevec

 

Općina Donji Kraljevec

 

projektna dokumentacija

 

Hodošan-dječji vrtić

Stambena zona „ISTOK“

prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

 

Projektna dokumentacija

 

Projektna dokumentacija

 

 

postrojenja i oprema

 

300.000,00

 

 

200.000,00

 

120.000,00

 

70.000,00

 

-83.000,00

 

 

-200.000,00

 

-62.500,00

 

-17.000,00

 

 

217.000,00

 

 

0,00

 

57.500,00

 

53.000,00

      UKUPNO 690.000,00 -362.500,00 327.500,00

 

 

 

VIII.JAVNE ZGRADE
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana vrijednost investicije smanjenje/

povećanje

novi plan
1. Općina Donji Kraljevec Domovi  kulture  energetska obnova 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00
2. D.Kraljevec Poslovni objekti

Dj.vrtić

Uređenje 2.197.065,00 -840.000,00 1.357.065,00
3. Donji Kraljevec Tržnica na malo Izrada krovišta-tržnica na malo 400.000,00 229.500,00 629.500,00
4. Donji Kraljevec sportski trg i centar za posjetitelje izgradnja 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00
5. Donji Kraljevec Stambena zona „Istok“ izgradnja trafostanice 300.000,00 -300.000,00 0,00
6. Dr.R.Steiner Centar dr. R. Steinera Uredski objekt-ulaganje u zgradu 500.000,00 -499.700,00 300,00
7. Općina Donji Kraljevec ostali poslovni građ.objekti grobna kuća Donji Kraljevec 0,00 115.500,00 115.500,00
      UKUPNO 5.797.065,00 -3.694.700,00 2.102.365,00

 

 

VIII.JAVNE CESTE (biciklističke staze)
r.br. Naselje Gradnja objekate Opis radova Planirana vrijednost investicije smanjenje/

povećanje

novi plan
1. Općina Donji Kraljevec  Donji Kraljevec-Hodošan,

Donji Kraljevec-Hemuševec

  biciklistička staza 0,00 217.000,00 217.000,00
2. Općina Donji Kraljevec Hodošan-cesta B.Radića pješačko biciklistička staza 300.000,00 143.000,00 443.000,00
        300.000,00 360.000,00 660.000,00

 

 

REKAPITULACIJA

 

 

DJELATNOST PLAN smanjenje /

povećanje

novi plan
I. Javne površine 0,00 0,00 0,00
II. Nerazvrstane ceste 1.020.000,00 -580.000,00 440.000,00
III. Održavanje groblja 280.000,00 -196.700,00 83.300,00
IV. Opskrba plinom
V. Opskrba vodom, -zona „Istok“ 221.000,00 -221.000,00 0,00
VI. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda -zona „Istok“ 239.000,00 -239.000,00 0,00
VII. Strateški plan, prostorna dokumentacija, projektna dokumentacija 690.000,00 -362.500,00 327.500,00
VIII. Javne zgrade 5.797.065,00 -3.694.700,00 2.102.365,00
IX. Ceste-biciklističke staze 300.000,00 360.000,00 660.000,00
  ukupno 8.547.065,00 4.933.900,00 3.613.165,00

 

Vrijednost pojedinih radova iz Programa utvrđena je na temelju približnih potreba i količina i prosječne cijene građenja uređaja komunalne infrastrukture na području Općine.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta i uređaja utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji obuhvaćaju i ostale troškove, počevši od rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja, nadzora, te izvođenja radova.

Opseg poslova na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture mogu se mijenjati ili pak nadopunjavati u skladu s Odlukom načelnika i općinskog vijeća, a prema priljevu financijskih sredstava predviđenih kao izvor financiranja.

 

Članak 3.

Općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju ovog PROGRAMA, za predhodnu godinu.

Članak 4.

 

Ova II Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenom glasniku Međimurske županije, i primjenjuje se u 2018. godine.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

KLASA:408-01/17-01/6
Ur.br.:2109-06-18-03
Kraljevec,18.12.2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Strahija