Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18 ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 13. sjednici održanoj dana 18.12.2018.g. donijelo je

 

 

II IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2018.godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Izmjenom i dopunom Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2018.godini na području Općine Donji Kraljevec za komunalne djelatnosti:

1.odvodnja atmosferskih voda,

2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3.održavanje javnih površina,

4.održavanje nerazvrstanih cesta

5.održavanje groblja

6.javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se :

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova, po djelatnostima,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

 

Na temelju proračuna Općine D. Kraljevec i ukazanih potreba za djelatnosti iz članka 1. ovog Programa predviđaju se slijedeći izdaci:

 

1.   ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA PLAN smanjenje/

povećanje

novi plan
1.2. Izgradnja novih slivnika 0,00 0,00 0,00
                                                                                         Ukupno 0,00 0,00 0,00

 

Izvori financiranja:

1.komunalna naknada

2.prihod od korištenja javnih površina

 

2.   ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA( javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali, trgovi, dječja igrališta i prometne površine u naselju) PLAN smanjenje/

povećanje

novi plan
2.1. Košnja i obnova travnjaka po svim naseljima (plaće  332.689,20+52.000,00 (gorivo)+52.000,00 (materijal-tekuće i inv.održavanje) +55.000,00(stroj za košnju)  159.000+pl 505.000,00 -13.310,80 491.689,20
2.2. Održavanje (obrezivanje) trajnih nasada po svim naseljima, rušenje suhih stabala
2.3. Ručno čišćenje 2x godišnje uz rubnjake
2.4. Održavanje živice u naseljima
2.5. Grabljanje lišća
2.6. Skupljanje otpadaka iz koševa po naseljima
Skupljanje otpadaka iz koševa po naseljima 505.000,00 -13.310,80 491.689,20

 

 

Poslove iz tč.2. obavljati će komunalni djelatnici Općine Donji Kraljevec.

Izvori financiranja:

1.komunalna naknada

2.ostali prihodi Proračuna

 

 

3.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA(pod održavanjem javnih površina  smatra  se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza,  trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.) PLAN smanjenje/

povećanje

novi plan
3.1. Održavanje i uređivanje  javnih površina

 

200.000,00 200.000,00 400.000,00
3.2. prskanje od izrasle trave u reškama herbicidima-materijal 6.000,00 0,00 6.000,00
  ukupno 206.000,00 200.000,00 406.000,00

 

Poslove pod tč. 3.2., iz ovog članka obavljati će komunalni djelatnici Općine Donji Kraljevec.

Izvori financiranja:

1.komunalna naknada

2.ostali prihodi Proračuna

3.naknada od koncesije

 

4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

PLAN smanjenje/

povećanje

novi plan
4.1. Sanacija poljskih puteva, sanacija nerazvrstanih cesta,udarne rupe, prekopi

 

100.000,00 -1.706,00 98.294,00
4.2. Zimska služba na području općine, usluge čišćenja 50.000,00 55.360,00 105.360,00
Ukupno  150.000,00 53.654,00 203.654,00

 

Izvori financiranja:

1.komunalna naknada

2.ostali prihodi Proračuna

 

5. ODRŽAVANJE GROBLJA PLAN

 

smanjenje/

povećanje

novi plan
5.1. Održavanje groblja, sanacija okoliša grobne kuće  na groblju:

-Hodošan

-Donji Kraljevec

-Sveti Juraj u Trnju (ograda, investicijsko održavanje)

 

 

40.000,00

70.000,00

50.000,00

 

 

-25.000,00

-58.000,00

-30.000,00

 

 

15.000,00

12.000,00

20.000,00

Ukupno 160.000,00 -113.000,00 47.000,00

 

Izvori financiranja:

1.komunalna naknada

2.ostali prihodi Proračuna

 

6.JAVNA RASVJETA (pod javnom rasvjetom razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo i podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta)             PLAN smanjenje/

povećanje

novi plan
6.1. Popravak javne rasvjete, božićna rasvjeta- montaža i demontaža, popravak 115.000,00 0,00 115.000,00
6.2 Potrošnja javne rasvjete 25.000,00 50.000,00 75.000,00
6.3 građevinski objekti-LED rasvjeta 700.000,00 0,00 700.000,00
ukupno 840.000,00 50.000,00 890.000,00

 

Izvori financiranja:

1.komunalna naknada

2.ostali prihodi Proračuna

 

I. ODRŽAVANJE građevinskih objekata  
r.br. Naselje Gradnja objekata Opis radova Planirana sredstva smanjenje/

povećanje

novi plan
1. Općina Donji Kraljevec domovi kulture održavanje 235.000,0 15.000,00 250.000,00
      ukupno 235.000,00 15.000,00 250.000,00

 

 

R E K A P I T U L A C I J A

 

DJELATNOST PLAN smanjenje/

povećanje

novi plan
1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA    
2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 505.000,00 -13.310,80 491.689,20
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 206.000,00 200.000,00 406.000,00
4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 150.000,00 53.654,00 203.654,00
5. ODRŽAVANJE GROBLJA 160.000,00 -113.000,00 47.000,00
6. JAVNA RASVJETA    840.000,00 50.000,00 890.000,00
7. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA   235.000,00 15.000,00 250.000,00
ukupno 2.096.000,00 192.343,20 2.288.343,20

 

 

Članak 3.

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ove II Izmjene i dopune Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 2.288.343,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade, razmjerno naplaćenim sredstvima komunalne naknade za svako naselje, ostalih prihoda Proračuna, prihoda od korištenja javnih površina, naknade za koncesije.

 

Članak 4.

 

U slučaju da se sredstva kojima se financira održavanje komunalne infrastrukture ne prikupljaju prema planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Program mijenjati.

 

 

 

Općinski načelnik dužan je do 31.ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju ovog PROGRAMA, za predhodnu godinu.

 

Članak 6.

 

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu  osmi dan nakon objave  u Službenom glasniku Međimurske županije, i primjenjuje se u 2018. godine.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

Klasa: 400-08/17-01/7
Ur.broj:2109-06-18-03
Kraljevec, 18.12.2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                 Zoran Strahija