Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:68/18) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj:6/13, 10/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 13. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo slijedeću

 

ODLUKU

o komunalnom doprinosu

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se:

 • zone za plaćanje komunalnog doprinosa na području Općine Donji Kraljevec
 • jedinična vrijednost komunalnog doprinosa
 • način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
 • uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

 

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Donji Kraljevec i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Donji Kraljevec koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

 

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Općina Donji Kraljevec ne plaća komunalni doprinos na svom području.

 

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se

gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom vrijednošću komunalnog  doprinosa  u  zoni  u  kojoj  se  građevina  gradi  ili  je  izgrađena.

Posebnim pravilnikom Ministar pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

 

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalnu doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

 

II ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 6.

Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene, dostupnost građevina opskrbe i usluga te prostorne i prirodne uvjete).

 

 

ZONA NASELJA
I Donji Kraljevec, Donji Pustakovec, Donji Hrašćan, palinovec, Hodošan i Sveti Juraj u trnju

 

 

III JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 7.

 

 1. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za stambeni prostor:

 

Zona I
kn/m3 6,00

 

 1. Jedinična vrijednost za proizvodni prostori

 

 

Zona I
kn/m3 5,00

 

 

Obračun na slijedeći način:

Do 2000 m3 – 100 % cijene u kn/m3

Za svaki daljnji m3 iznad 2000 m3 kako slijedi:

Za m3 od 2000-4000 m3 iznosi 80% cijene u kn/m3

Za m3 od 4000-8000 m3 iznosi 60% cijene u kn/m3

Za m3 iznad 8000 m3 iznosi 50 % cijene u kn/m3

 1. Jedinična cijena poslovni prostori (svi ostali poslovni prostori osim industrijskih hala)

 

Zona I
kn/m3 8,00

 

 

 1. Jedinična cijena poljoprivredne farme, skladišta, spremišta poljoprivrednih proizvoda

 

Zona I
kn/m3 2,80

 

 

 1. Jedinična cijena pomoćne samostojeće građevine unutar zone naselja (drvarnice, drveni štaglji, spremište za poljoprivrednu mehanizaciju i sl.)

 

Zona I
kn/m3 0,50

 

 

 1. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za izgradnju sunčanih elektrana i sličnih građevina (osim za vlastite potrebe):

 

Zona I
kn/m2/m3 10,00

 

Pod sunčanim elektranama iz tabele podrazumijevaju se: sunčane elektrane, oprema i prateće građevine.

Komunalni doprinos iz ovog stavka se ne plaća ako se električna energija proizvodi za vlastite potrebe.

 

 1. Jedinična cijena prenamjena prostora s niže u višu kategoriju

-razlika u cijeni u kategorijama

 

 

III NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na račun Općine Donji Kraljevec na temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Komunalni doprinos obveznik može platiti obročno do 12 mjesečnih obroka u roku od jedne godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 30% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a na preostale obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope HNB.

U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa većeg od 100.000,00 kuna obveznici su dužni osigurati ovjerenu zadužnicu u visini preostalog duga sa obročnom kamatom u visini eskontne stope NBH. U slučaju da obveznik ne plati uzastopno dvije rate, naplata zadužnice se realizira u punom iznosu komunalnog doprinosa. Ukoliko obveznik plaćanja u roku od 3 dana po primitku rješenja o obročnoj otplati komunlanog doprinosa ne dostavi zadužnicu, navedeno rješenje se ukida, te je obveznik dužan platiti puni iznos komunalnog doprinosa.

U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa manjeg od 100.000,00 kn, ukoliko obveznik ne plati uzastopno dvije rate, provest će se postupak ovrhe sukladno pravomoćnom rješenju o komunalnom doprinosu i na temelju njega, izdanog rješenja o ovrsi.

Obveznik može u svako doba preostali dug platiti odjednom.

 

IV OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 9.

Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i ozakonjenje:

 • komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
 • vojnih građevina
 • prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture
 • nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova
 • sportskih i dječjih igrališta
 • ograda, zidova i potpornih zidova
 • parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna na vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

 

Članak 10.

Od plaćanja komunalnog doprinosa se u cijelosti oslobađaju investitori koji grade građevine izvan građevinskog područja, a koji mogu osigurati priključak na javno prometnu površinu i sami financiraju izgradnju komunalne i ostale infrastrukture do svog objekta uz suglasnost Općine.

 

Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na prijedlog Općinskog načelnika može osloboditi u cijelosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore kada su to:

-Međimurska županija i Republika Hrvatska,

-javne ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu (ili djelomičnom vlasništvu) Općine Donji Kraljevec, Međimurske županije i Republike Hrvatske, a kada grade objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo,socijalna skrb ili humanitarne djelatnosti),

-trgovačka društva i fizičke osobe, a grade objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo,socijalna skrb ili humanitarne djelatnosti).

 

Članak 11.

U slučajevima oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 10. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjena toj svrsi osigurati će se u Proračunu Općine Donji Kraljevec.

 

V RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

Članak 12.

Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec u postupku pokrenutom po:

 • službenoj dužnosti (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema Zakonu o gradnji može graditi bez građevinske dozvole)
 • po zahtjevu stranke (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja).

Ako je Općina Donji Kraljevec u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju sklopila ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim ugovorom.  Ugovara se plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu stvarnih troškova sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Općina Donji Kraljevec dužna je provesti postupak javne nabave sukladno zakonu o javnoj nabavi.

U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture manji od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti razliku.

Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika i Načelnik (sukladno iznosu kojem po Zakonu može samostalno odlučivati) donose Odluku o financiranju komunalne infrastrukture.

 

Članak 13.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

 • podatke o obvezniku komunalnog doprinosa
 • iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti
 • obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa
 • prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog članka, ništavo je.

      Članak 14.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan Općim poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Međimurske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 15.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnom zakonu grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje Općini Donji Kraljevec kao području na čijem se nalazi skladište odnosno građevina.

 

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

 

Članak 16.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt, na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora  izmijeniti će ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor  nemaju pravo na kamatu.

 

Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

 

Članak 17.

Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništenju Rješenje o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovoga članka, odrediti će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.

Kod povrata iz prethodnog stavak ovoga članka, obveznik komunalnog doprinosa, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.

 

Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog doprinosa

 

Članak 18.

Komunalni doprinos koji je plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec će uračunati komunalni doprinos kao plaćeni dio komunalnog doprinosa na istom ili drugom zemljištu na području Općine Donji Kraljevec, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, niti na kamatu za iznos koji se uvećava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu.

 

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

Postupci donošenja Rješenja o komunalnom doprinosu započeti po Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj:9/04, 8/06, 5/08, 14/11, 3/13, 10/13, 14/3 i 12/15)  do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama dosadašnje Odluke.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka ovog članka u postupcima donošenja Rješenja o komunalnom doprinosu koja se donose nakon prestanka važenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, glede sadržaja tog Rješenja primjenjuju se odredbe iz članka 13. ove Odluke.

Odredbe članka 16. i 18. ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na Rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 9/04, 8/06, 5/08, 14/11, 3/13, 10/13, 14/3 i 12/15  ).

Odredbe članka 17. Ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na Rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 9/04, 8/06, 5/08, 14/11, 3/13, 10/13, 14/3 i 12/15), ako to obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor zatraži u roku od godine dana od dana stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 

Članak 20.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj:9/04, 8/06, 5/08, 14/11, 3/13, 10/13, 14/3 i 12/15).

 

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

KLASA:021-05/18-01/34
URBROJ:2109-06-18-01
Donji Kraljevec, 18. prosinca 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Strahija