REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  DONJI KRALJEVEC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/38
URBROJ: 2109-16-18-01
Donji Kraljevec, 18.12 2018.godine

 

Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06.,141/06., 146/08., 38/09. i 153/09., 143/12, 152/14), članka 65. stavka 2. i članka 69. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 32. Statuta Općine  Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/13, 10/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 13. sjednici, održanoj 18. prosinca 2018.godine donijelo je

 

O D L U K U

o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

u vlasništvu Općine Donji Kraljevec

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec.

Javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su u vlasništvu Općine Donji Kraljevec, te se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu.

Sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu odredbama Zakona o sportu.

 

Članak 2.

Ovisno o značenju za sport Općine Donji Kraljevec i načinu upravljanja javne sportske građevine i druge sportske građevine u vlasništvu Općine Donji Kraljevec (dalje u tekstu:sportske građevine) su:

 

 1. sportske građevine  – predstavljaju građevine – nogometna igrališta (rukometno, košarkaško) s pratećim objektima – svlačionicama, uredskim – klubskim prostorijama u naseljima Donji Kraljevec, Hodošan, Palinovec, Sveti Juraj u Trnju i Donji Pustakovec .

Članak 3.

U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:

 1. redovito, tekuće i investicijsko održavanje sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a posebno za provođenje programa javnih potreba u sportu Općine Donji Kraljevec;
 2. davanje u zakup dijelova sportske građevine za obavljanje sportske djelatnosti;
 3. davanje u zakup poslovnog prostora u okviru sportske građevine, sukladno posebnim propisima
 4. primjerena zaštita sportske građevine;
 5. određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini;
 6. primjerno osiguranje sportske građevine;
 7. obavljanje povremenih i godišnjih pregleda sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu;
 8. kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima;
 9. donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom;
 10. drugi poslovi koji, prema posebnim propisima, spadaju u upravljanje sportskom građevinom.

Modernizacija i rekonstrukcija – kapitalno investiranje na sportskim građevinama provodi se u suradnji upravitelja i vlasnika objekta – Općine Donji Kraljevec.

Ovisno o uvjetima nositelj investicijskih radova na sportskom objektu mogu biti i upravitelj i Općina Donji Kraljevec ovisno o prilikama i izvorima financiranja.

 

Članak 4.

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina uređuje se ovisno o njihovu značenju za sport na području Općine Donji Kraljevec i provođenju programa javnih potreba u sportu Općine Donji Kraljevec.

Vlasnik sportske građevine  iz članka 2. ove Odluke je Općina Donji Kraljevec, a daju se na upravljanje i korištenje sportskim udrugama s područja Općine Donji Kraljevec.

 

Članak 5.

Upravljanje i korištenje sportskih građevina može se povjeriti sportskim klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.

 

Članak 6.

Upravljanje građevinama povjerava se na neodređeno vrijeme, a isto se može prekinuti:

 • odlukom vlasnika, Općine Donji Kraljevec;
 • prestankom potrebe upotrebe i korištenja od strane upravitelja,

 

Članak 7.

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina iz članka 2. ove Odluke regulira se ugovorom između Općine i upravitelja iz članka 4. i 5. ove Odluke.

Ugovor u ime Općine Donji Kraljevec sklapa Općinski načelnik, a u ime upravitelja ovlaštena osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

 1. UVJETI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIM GRAĐEVINAMA

 

Članak 8.

Predmet upravljanja u pravilu je određena sportska građevina kao jedinstvena cjelina, odnosno svi zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i poslovni te prateći prostori i oprema, odnosno nogometna igrališta i prateća oprema, te uredske prostorije i prateća oprema.

 

Članak 9.

Općina Donji Kraljevec upravljanje i korištenje sportskih građevina dodjeljuje temeljem javnog poziva.

Javni poziv na upravljanje i korištenje športskih građevina s uvjetima i dokumentacijom potrebnom za ostvarivanje prava upravljanja i korištenja određene sportske građevine objavit će se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Donji Kraljevec.

Temeljem zahtjeva iz javnog poziva i dokaza o ispunjavanju uvjeta navedenih u javnom pozivu, propisanih posebnim zakonom i ovom Odlukom, Općinski načelnik može povjeriti upravljanje i korištenje određene sportske građevine pravnim osobama iz članka 1. i 5. ove Odluke bez naknade, pod uvjetom da se u sportskoj građevini ne obavlja gospodarska aktivnost.

Zahtjev za povjeravanjem upravljanja športskom građevinom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec.

 

Članak 10.

Odluku o povjeravanju upravljanja sportskim građevinama iz članka 2. ove Odluke donosi Općinski načelnik.

 

Članak 11.

Međusobna prava i obveze između Općine Donji Kraljevec kao vlasnika sportske građevine i pravne osobe iz područja športa kojoj se povjerava športska građevina na upravljanje i korištenje (u daljnjem tekstu: upravitelj) regulirat će se Ugovorom o upravljanju i korištenju sportske građevine (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji u ime Općine Donji Kraljevec sklapa Općinski načelnik, a u ime upravitelja  ovlaštena osoba upisana u Registar udruga.

 

Članak 12.

Ugovorom se obvezuje upravitelj da športskom građevinom upravlja pažnjom dobrog gospodara.

Upravitelj je dužan osigurati redovito funkcioniranje i tekuće održavanje cijele građevine Funkcioniranjem i tekućim održavanjem športske građevine smatraju se:

-troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),

-troškovi komunalnih usluga (voda, odvodnja, smeće),

-troškovi administrativnih i knjigovodstvenih poslova u svezi s građevinom,

-troškovi premije osiguranja športske građevine,

-plaće i honorari djelatnika na održavanju građevine,

-troškovi redovitog održavanja športske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku).

 

Članak 13.

Poslovi upravljanja sportskom građevinom u pravilu se povjeravaju jednom upravitelju radi

jednostavnijeg i odgovornijeg gospodarenja športskom građevinom.

Ugovor se zaključuje na vrijeme od 10 godina.

 

Članak 14.

Ugovorom će se osobito obvezati upravitelja sportske građevine da sve sportske sadržaje građevine, kao i prateće sadržaje (svlačionice, spremišta za rekvizite i sve ostale dijelove u funkciji sporta) te opremu koja služi sportskoj djelatnosti, koristi za svoju sportsku djelatnost i

za djelatnost sportskih udruga koje su ih do sada koristile kao i sportske udruge kojima to bude odobreno uz dogovorene uvjete.

 

 • ZAKUP

Članak 15.

Poslovni i drugi prostori sportske građevine koji nisu u funkciji obavljanja sportske djelatnosti, mogu se od strane upravitelja dati u zakup i u njima se može obavljati samo ona djelatnost koja je dopuštena za lokaciju na kojoj se nalazi sportska građevina.

Ugovor o zakupu ne može biti sklopljen na duži rok od roka koji je sklopljen Ugovorom između vlasnika sportske građevine i upravitelja.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor, dio poslovnog prostora ili drugi prostor iz stavka 1. ovog članka dati u podzakup, a ugovor sklopljen protivno ovoj odredbi ništetan je.

Upravitelj je dužan prije pokretanja postupka davanja u zakup sportskih građevina iz stavka 2. ove Odluke pribaviti pisanu suglasnost Vlasnika, Općine Donji Kraljevec.

 

Članak 16.

Za provođenje postupka davanja u zakup odgovarajućeg prostora primjenjuje odredbe posebnih propisa.

Na prijedlog ugovora o zakupu suglasnost daje Općinski načelnik.

 

Članak 17.

Ostvareni prihod od zakupa i korištenja sportske građevine s osnova odvijanja sportskih, kulturnih i gospodarskih manifestacija upravitelj je dužan namjenski uložiti u daljnje održavanje i daljnje poboljšanje uvjeta rada na sportskoj građevini.

 

Članak 18.

Ugovorom će se omogućiti upravitelju da sam ili u suradnji s drugom pravnom ili fizičkom osobom, odnosno sa zakupcem ulaže sredstva u poboljšanje uvjeta rada sportskih ili poslovnih sadržaja na određenoj sportskoj građevini, uz suglasnost Općinskog načelnika.

Fizičke i pravne osobe vlastitim ulaganjem kao investitori ne stječu pravo vlasništva na izgrađenim sportskim ili poslovnim prostorima, već stječu pravo korištenja i zakupa, odnosno

podzakupa na određeni rok sukladno odluci nadležnog tijela.

 

 1. NADZOR

Članak 19.

Općinski načelnik nadzire:

 • namjensko korištenje sportske građevine
 • održavanje sportskih građevina u skladu s obvezama što ih je preuzeo zakupnik
 • korištenje sportskih građevina tako da se poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih aktivnosti
 • provođenje zaključenih ugovora o davanju u zakup i podzakup sportske građevina
 • gospodarenje sportskim građevinama s namjerom smanjivanja cijene korištenja sportske
 • građevine – investicijsko održavanje građevine.

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

Na upravljanje i korištenje sportske građevine, ako ovom Odlukom nije određeno drugačije, primjenjuju se opći propisi o upravljanju nekretninama i propisi o sportskim građevinama.

 

Članak 23.

Korisnici javnih sportskih građevina i nekretnina koji nemaju regulirani odnos s Općinom, u skladu s ovom Odlukom dužni su sklopiti ugovore o upravljanju i korištenju športskih građevina u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke.

Na korisnike koji imaju sklopljene Ugovore o korištenju i upravljanju sportskim građevinama primjenjivat će se odredbe tih ugovora do objave javnog poziva.

 

 

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu u roku 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

 

          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                  Zoran Strahija