Temeljem članka  32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj:6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko  vijeće Općine Donji Kraljevec je na svojoj 13. sjednici održanoj 18.12. 2018., donijelo sljedeću

 

O D L U K U

o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine

u vlasništvo Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu

Članak 1.

 

Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, Donji Kraljevec prenosi bez naknade cijeli svoj suvlasnički dio nekretnine od 3916/100000 dijela upisane u z.k.ul.br.6115, k.o. Čakovec, grunt.čest.br.228/1/2/A/1/534/2, kuća, dvor, zgrada od 534 čhv, (ident. s kčbr.2349/3 od 1919 m 2, dvorište i poslovni objekt u 3916/100000 dijela, upisana u Posjedovni list br.4480, k.o. Čakovec), u vlasništvo Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ Čakovec, ulica Vladimira Nazora 14, Čakovec.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se načelnik Općine Donji Kraljevec na potpisivanje ugovora.

  

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/35
URBROJ: 2109-06-18-01
D.Kraljevec, 18.12. 2018.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                    Zoran Strahija