BILJEŠKE UZ II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. GODINU

 

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, tj. potrebe povećanja, ali i mogućnosti smanjenja pozicija rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu. U izmjene i dopune proračuna uključuje se i rezultat poslovanja po godišnjem obračunu prethodne proračunske godine.

 

Ovim izmjenama i dopunama proračuna Općine Donji Kraljevec predlaže se smanjenje ukupnih prihoda poslovanja za 4.424.225,00 kn, smanjenje  prihoda od prodaje nefinancijske imovne za 858.840,00 kn, smanjenje rashoda poslovanja za 243.335,00 kn i smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 4.449.730,00 kn.

 

 

Na taj način se planiranim prihodima i primicima tekuće godine u iznosu od 12.571.300,00 kn pokrivaju tekući rashodi i izdaci u iznosu od 12.611.300,00 kn.

Centra dr. Rudolfa Steinera planira dio pokrića rashoda sa viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 40.000,00 kn.

 

Izmjene i dopune proračuna donose se na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija.

 

U nastavku biti će objašnjena veća umanjenja i uvećanja, manje korekcije ubrojene su u ukupno povećanje/smanjenje.

 

RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) u iznosu od 5.283.065,00  kuna u odnosu na osnovni plan proračuna.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planira se u visini 12.414.140,00 kuna što je za 4.424.225,00 manje od važećeg plana.

Najveća korekcija nastaje  na prihodima skupine  63 (više razine proračuna), umanjenje za ukupno 3.928.450,00 kn. U skupini 63 izostao je planirani prihod za kapitalna ulaganja  – iz državnog proračuna i fondova EU.

 • 560.000,00 kn (konto 63241)
 • 15.550,00 kn  (konto 6332)
 • 130.000,00 (konto 632411)

 

Korekcija nastaje na poziciji 64 – prihodi od imovine – povećanje u iznosu od 92.740,00 kn –

Prihodi od dobiti trg. Društva i prihodi od zakupa imovine

 

65 – ukupno umanjenje 166.750,00 kn – najveća korekcija na poziciji komunalnog doprinosa

 

 

OPĆI DIO PRORAČUNA

U općem dijelu proračuna rashodi i izdaci navedeni su u Računu financiranja ZBIRNO za sve razdjele i korisnike, a njihova detaljna razrada vidljiva je kroz posebni dio proračuna u kojem su isti prikazani na način kako je to propisano zakonom o proračunu uz poštivanje proračunskih klasifikacija (strana 6 – 8)

 

POSEBNI DIO  –  RAZDJEL 001

 

 

 

PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Sredstva za rad općinskog vijeća – ukupno uvećanje za 6.700,00 kn – naknade vijećnicima.

Lokalni izbori – umanjenje za 2.500,00 kn – prema stvarno utrošenim sredstvima

Protokol i informiranje – uvećanje za 45.000,00 kn – objave akata i emisije Studio „M“

 

PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST

Redovna djelatnost

 • Ukupno povećanje na toj poziciji iznosi 18.950,00 kn – manje korekcije aktivnosti.

Rashodi funkcioniranja

 • Povećanje za 233.750,00 kn

– veće povećanje na poziciji konta 32399- ostale nespomenute usluge – naplata 1% prihoda od porezna na dohodak

– i na poziciji 32379 – ostale intelektualne usluge – varijabilni dio za natječajnu dokumentaciju za EU fondove

Javna rasvjeta

 • Usklađenje prema stvarnoj potrošnji te kupnja novih božićnih rasvjetnih tijela –

Ukupno povećanje za 50.000,00 kn

 

Financijski rashodi

 • Umanjenje za 21.989,00 kn prema stvarno utrošenim sredstvima

Povrat prihoda od prodaje stanova  u proračun RH

 • Ukupno povećanje za 17.000,00 kn zbog refundacije sredstava iz prethodnih godina.

 

PROGRAM 1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Komunalne usluge – korekcija prema stvarnoj potrošnji vode i odvozu otpada

Zaštita okoliša

 • Zbrinjavanje pasa lutalica – uvećanje za 10.000,00
 • Oprema – kante za otpad – nije realizirano

Održavanje i uređivanje javnih površina – korekcija od 200.000,00 kn na kontu  32329 – veće investicije

 

 

 

 

 

Čišćenje snijega – ukupno fakturirano 105.352,50 kn

Održavanje groblja Sv. Juraj u Trnju – umanjenje za 29.200,00 kn

Održavanje groblja Hodošan – umanjenje za 225.000,00  – ulaganje u nadstrešnicu

Održavanje groblja D.Kraljevec – umanjenje za 58.000,00 – (nova staza)

 

PROGRAM 1005 PROSTORNO UREĐENJE  I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Ceste – povećanje na pozicijama ostalih lokalnih cesta 217.000,00kn (ugovor o sufinanciranju biciklističkih staza Hodošan – D.Kraljevec – Hemuševec) i dodatna investicija u ulici B.Radića

Nabava nefinancijske imovine – uvećanje za 199.100,00 kn

 • 600,00 (40.000 kn građevinska parcela Knežević i Blagus)
 • 488,95 – okončana situacija mrtvačnica D.Kraljevec
 • 000,00 – stolice za vijećnice i namještaj u hodniku
 • -83.000,00 kn umanjenje na znanstvenim radovima

Stambena zona Istok – nije realiziran projekt – umanjenje za 1.622.500,00 kn

Adaptacija dječjeg vrtića „Ftiček“ – izvedeno i situirano u 2018. godini 1.357.065,00 kn (umanjenje projekta za 1.040.000,00 kn

Uređenje multifunkcionalne nadstrešnice – uvećanje za 229.500,00 kn

Usporivaći na cestama  – uvećanje za 220.000,00 kn

Energetska obnova zgrada – nije realiziran projekt

Sportski trg Donji Kraljevec – nije realiziran projekt

 

PROGRAM 1008 JAVNE POTREBE U SPORTU

Uvećanje za 69.000,00 kn

PROGRAM 1009 JAVNE POTREBE U KULTURI

Uvećanje za 77.500,00 kn

U PROGRAMIMA 1010, 1012, 1013, 1015, 1016 imamo manje korekcije prema stvarno realiziranim rashodima.

PROGRAM 1017 RELIGIJA – umanjenje za 53.000,00 kn

PROGRAM 1018 ASISTENT U NASTAVI –  umanjenje prema stvarno realiziranim sredstvima

PROGRAM 1019 POTPORA POLJOPRIVREDI

Voćarski sajam – sredstva utrošena u 2017. godini

Sufinanciranje zaštite od tuče – ukidanje programa

PROGRAM 1020 – NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI

Najveće uvećanje na aktivnosti Sufinanciranje vanjskih dječjih vrtića za 80.000,00 kn

 

 

RAZDJELI MJESNIH ODBORA – u proračunima mjesnih odbora izvršene su korekcije prema stvarno utrošenim sredstvima – ukupno umanjenje za 83.200,00 kn