Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 47/90, 27/93, 38/09) i i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 13. Sjednici održanoj 18.12.2018. donosi

 

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. GODINU

 1. UVOD

Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza jedinica lokalne i regionalne samouprave da obavljaju poslove koji se odnose na skrb o kulturi.  Općina Donji Kraljevec utvrđuje javne potrebe u kulturi i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva što je sukladno članku 1. Zakona o kulturi (NN RH 47/90, 27/93, 38/09).  Sufinanciranje osnovnih uvjeta za bavljenje kulturnim aktivnostima jedan je od primarnih ciljeva ovog Programa.

Kulturna djelatnost temelji se na dobrovoljnosti, sklonosti i sposobnosti, gospodarskim postignućima, etičkim i moralnim načelima, znanstvenim i stručnim spoznajama.

 

 1. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA

Javne potrebe u kulturi , za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu

Općine Donji Kraljevec, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Donji Kraljevec:

 • Poticanje i promicanje kulture
 • Djelovanje kulturnih udruga
 • Kulturne aktivnosti građana
 • Sufinanciranje redovne djelatnosti
 • Sufinanciranje kulturnih manifestacija

Ciljevi koji će se financirati iz Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu su: poticanje uključivanja u kulturu što većeg broja građana, osobito djece i mladeži, ulaganje u razvoj mladih radi stvaranja široke kvalitetne osnove za  napredak i očuvanje tradicije i dostignute razine kvalitete općinskog puhačkog orkestra i kulturno umjetničkog društva.

Program javnih potreba u kulturi temelji se na ciljevima koji sustavno i organizirano usmjeravaju razvoj kulture kroz 35 udruga.

 

Sufinanciranje osnovnih uvjeta za bavljenje kulturnim aktivnostima jedan je od primarnih ciljeva Programa javnih potreba u kulturi Općine Donji Kraljevec, a uključuje financiranje:

 • Redovne djelatnosti: aktivnosti pripreme mladeži za bavljenje kulturom i održavanje tradicije, sukladno Pravilniku o kriterijima za raspodjelu sredstava
 • Sufinanciranje manifestacija

 

 1. POTICANJE KULTURE

 

Sredstva planirana u Proračunu Općine Donji Kraljevec osiguravaju se za

sufinanciranje javnih potreba u kulturi  koje su od važnosti za Općinu.

Sredstva se dodjeljuju temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba iz proračuna, program „Javne potrebe u kulturi“.

 

Javne potrebe u kulturi Općine Donji Kraljevec za 2018. utvrđuju se prema prioritetima financiranja koji su prikazani u sljedećoj tablici:

 

PROGRAM 1009 JAVNE POTREBE U KULTURI
  PLAN IZMJENA
Tekuće donacije udrugama

150.000,00

164.000,00

Javni programi :    
–        Fašnjak u Hodošanu

10.000,00

0,00

–        Dani Općine

100.000,00

128.500,00

 

Ukupno je za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu potrebno osigurati iznos od 292.500,00 kuna. O prijedlogu raspodijele sredstva odlučiti će povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata. 

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi osiguravaju se u Proračunu Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu.

 

 1. ZAKLJUČAK

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Donji Kraljevec utvrđuje

prioritete u kulturi i sredstva za njihovo ostvarivanje, a sufinanciranjem se osiguravaju osnovni uvjeti za bavljenje kulturnim aktivnostima.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

Klasa: 400-08/17-01/15
Ur.broj: 2109-06-17-04
Donji Kraljevec,  18.12.2018.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Zoran Strahija