Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 13. Sjednici održanoj 18.12.2018. godine donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. GODINU

 1. UVOD

Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza jedinica lokalne i regionalne samouprave da obavljaju poslove koji se odnose na skrb o sportu. Općina Donji Kraljevec utvrđuje javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva što je sukladno članku 76. Stavku 1. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15). Sufinanciranje osnovnih uvjeta za bavljenje sportskim aktivnostima jedan je od primarnih ciljeva ovog Programa.

Sportska djelatnost temelji se na dobrovoljnosti, sklonosti i sposobnosti, gospodarskim postignućima, etičkim i moralnim načelima, znanstvenim i stručnim spoznajama te načelima olimpijskog pokreta i pravilima sporta. Sport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju i gospodarskom promicanju društva, te je činitelj humanih odnosa među ljudima, što su uz promidžbu kroz sportske aktivnosti osnovni motivi za svaku modernu sredinu da ulaže u sport.

 

 1. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA

Javnim potrebama u sportu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu

Općine Donji Kraljevec utvrđuju se programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Donji Kraljevec:

 • Poticanje i promicanje sporta
 • Djelovanje sportskih udruga
 • Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
 • Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i drugih osoba oštećena zdravlja
 • Održavanje sportsko-rekreacijskih objekata
 • Stručni rad u sportu
 • Sufinanciranje redovne djelatnosti
 • Sportske aktivnosti mladih kategorija
 • Sufinanciranje sportskih manifestacija

 

Programski ciljevi javnih potreba proizlaze iz trajnih opredjeljenja za razvoj sporta, pri čemu je sport smatra sastavnicom razvoja moderne sredine, a vrhunski sport treba biti poticaj za razvoj ukupnog sporta.

Ciljevi koji će se financirati iz Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2018. Godinu su: poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži, ulaganje u razvoj mladih sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove, kao uvjeta daljnjeg napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete općinskog sporta, očuvanje i unapređenje postojeće vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Općine, te skrb o sportskim objektima Općine.

Program javnih potreba u sportu temelji se na ciljevima koji sustavno i organizirano usmjeravaju razvoj sporta sportske udruge.

Sufinanciranje osnovnih uvjeta za baljenje sportskim aktivnostima jedan je od primarnih ciljeva Programa javnih potreba u sportu Općine Donji Kraljevec, a uključuje financiranje:

 • Redovne djelatnosti: aktivnosti pripreme mladeži za baljenje sportom, priprema sportaša za natjecanje, organizacija i sudjelovanje u sustavu natjecanja – planiraju se kroz treninge i natjecanja sportskih udruga, sukladno Pravilniku o kriterijima za raspodjelu sredstava

 

 1. POTICANJE I PROMICANJE SPORTA

Sredstva planirana u proračunu Općine Donji Kraljevec osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti za Općinu a služe za zadovoljavanje ad hoc programa i rješavanja situacije čije nastajanje nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva se dodjeljuju temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba iz proračuna, program „Javne potrebe u sportu“.

Program poticanja sportske rekreacije, dakako, nije u mogućnosti obuhvatiti sve rekreacijske aktivnosti koje se kroz redovne oblike vježbanja, provođenja manifestacija, poduke, sportske igre i natjecanja te zajedničke općinske programe koji provode na području općine, ali težište je da se podupre što više takvih aktivnosti.

 

Sredstva se raspoređuju kao:

 

PROGRAM 1008 JAVNE POTREBE U SPORTU
 
Tekuće donacije sportskim društvima                   

                                   PLAN                 315.000,00

                                   IZMJENE          384.000,00

 

Ukupno je za financiranje javnih potreba u sportu Općine Donji Kraljevec za 2018. Godinu potrebno osigurati iznos od 384.000,00 kuna. O prijedlogu raspodijele sredstva odlučiti će povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata.

Utvrđeni godišnji iznos podliježe izmjenama, u skladu s izmjenama i dopunama proračuna Općine Donji Kraljevec.

 

 1. ZAKLJUČAK

Program javnih potreba u sportu na području Općine Donji Kraljevec utvrđuje

prioritete u sportu i sredstva za njihovo ostvarivanje,  a sufinanciranjem se osiguravaju osnovni uvjeti za bavljenje sportskim aktivnostima.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

Klasa: 400-08/17-01/17
Ur.broj: 2109-06-17-05
Donji Kraljevec,  18.12.2018.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Zoran Strahija