REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

 

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Donji Kraljevec, Klasa: 350-02/18-01/3, Urbroj: 2109-06-18-55 od 18.12.2018. godine objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA

 o prijedlogu

VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec –

ciljane izmjene i dopune

(„Službeni gl. Međ. žup.“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13, 13/16, 15/17 i 3/18 – pročišćeni tekst)

  1. Javna rasprava će trajati od 01.2019. do 25.01.2019.
  2. Javni uvid u Prijedlog VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec – ciljane izmjene i dopune („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13, 13/16, 15/17 i 3/18 – pročišćeni tekst) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40 320 Donji Kraljevec svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela i na web stranicama Općine Donji Kraljevec donjikraljevec.hr te izrađivača plana (www.urbia.hr).
  3. Javno izlaganje Prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec – ciljane izmjene i dopune („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13, 13/16, 15/17 i 3/18 – pročišćeni tekst), organizirat će se u prostorijama Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, dana 01. 2019. u 11:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 25.01.2019. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40 320 Donji Kraljevec

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

Klasa:350-02/18-01/3

Urbroj:2109-06-18-56

Donji Kraljevec,18.12.2018.