Dokument: Odluka o ekonomskoj cijeni i sufinanciranju jaslica dječjeg vrtića «Ftiček»

Dokument: Odluka O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE „HRASTEK“ U DONJEM HRAŠĆANU

Dokument: Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnika Općine Donji Kraljevec

Dokument: PLAN MREŽE PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Dokument: Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o kupnji zemljišta

Dokument: Odluka O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2018. GODINI

Dokument: Odluka O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NAČELNIKA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017-2022. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2018. GODINI

Dokument: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec

Dokument: Odluka O DONOŠENJU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Dokument: Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja zgrade PSC Betaplast Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec