Dokument: Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste