REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:350-02/19-01/2
URBROJ: 2109-06-19-20
Donji Kraljevec , 21. listopada 2019.

 

OBAVIJEST JAVNOSTI
 O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Donji Kraljevec pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13, 13/16, 15/17, 3/18 – pročišćeni tekst i 3/19).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 21.10.2019. do 21.11. 2019.

U prilogu:

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec
  2. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec
  3. Preslika Nacrta Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec
  4. Grafički prilog – važeći PPUO – kartografski prikazi i odredbe za provedbu nalaze se na mrežnoj stranici Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije http://zavod.hr/prostorni-planovi-uredenja/ppuo

 

Dokument: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe VIII. izmjena i dopuna PPU Općine Donji Kraljevec

Dokument: Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe VIII. izmjena i dopuna PPU Općine Donji Kraljevec

Dokument: Nacrt Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna PPU Općine Donji Kraljevec

Dokument: Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš