DJEČJI VRTIĆ
“FTIČEK”
DONJI KRALJEVEC
ČAKOVEČKA 7/1

KLASA:100-01/19-01/01
URBROJ:2109-79-19-9

D.Kraljevec,05.11.2019.

Temeljem članka 26. st.1 i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13) na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ftiček D.Kraljevec raspisuje se                                                                                          

N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA:- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka radnice s bolovanja,  rodiljnog ,roditeljskog dopusta, godišnjeg odmora                            

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju uvjete natječaja.

Uvjeti:-prema čl.24.i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju    (NN10/97,107/07,94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN133/97)

Razina obrazovanja:

  • viša ili prvostupanjska        

Kandidati uz pisanu prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • potvrda ili elektronski ispis o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO (staž)
  • domovnicu
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) ne starije od šest mjeseci
  • vlastoručno potpisana izjava da za snivanje radog odnosa ne postoje zapreke sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07, 94/13)

Napomena: radno iskustvo i stručni ispit nisu uvjet

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja  radnog odnosa dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku svu traženu dokumentaciju.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja ( ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis, uz popis priloženih priloga.

Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu:

  • osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. a ne mogu je ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.
  • osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
  • osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidatima koji nisu izabrani dostavlja se pisana obavijest.
Natječaj je objavljen na web stranici Općine Donji Kraljevec (na stranicama vrtića), oglasnoj ploči HZZ-a i Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec i traje do 13.11.2019.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić “Ftiček” Donji Kraljevec, Čakovečka 7/1, 40320 Donji Kraljevec-za natječaj.

 

Ravnatelj:
SANDRA VLAH

Predsjednik Upravnog vijeća: 
PREDRAG BREZNIČAR