Dokument: Proračun za 2020. godinu sa projekcijama - SLUŽBENA VERZIJA

Dokument: OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN 2020.

Dokument: Odluka o izvršavanju Proračuna 2020. godina

Dokument: Odluka o sukcesivnom pokriću manjka

Dokument: Plan razvojnih programa

Dokument: Program kultura 2020.

Dokument: Program socijalna zaštita 2020.

Dokument: Program sport 2020.

Dokument: Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Dokument: PROGRAMA GRAĐENJA INFRASTRUKTURE ZA 2020.