Dokument: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu