Dokument: ODLUKA O ZABRANI SPALJIVANJA SMEĆA, KOROVA, SUHE TRAVE, I DRUGIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH OTPADAKA I OSTATAKA BILJAKA NAKON ŽETVE I BERBE TE LOŽENJE VATRE U ŠUMAMA I BLIZINI ŠUMA