Dokument: IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI - VIII. IZMJENE I DOPUNE PPUO DONJI KRALJEVEC