Dokument: Oglas o otvaranju javne rasprave

Dokument: SAŽETAK ZA JAVNOST

Dokument: DETALJNI PLAN UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE U PALINOVCU

Dokument: I. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE U PALINOVCU

Dokument: DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Dokument: PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - PLAN PROMETA

Dokument: PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE

Dokument: PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - MREŽA ELEKTROOPSKRBE, JAVNE RASVJETE I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

Dokument: UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

Dokument: UVJETI GRADNJE