Dokument: IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI I. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE U PALINOVCU