Dokument: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2021

Dokument: Izmjene i dopune plana razvojnih programa

Dokument: Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi

Dokument: Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti

Dokument: Obrazloženje izmjena i dopuna